BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 481/2016 zo dňa 28. 04. 2016, č. 572/2016 zo dňa 30. 06. 2016, č. 934/2017 zo dňa 27. 09. 2017, č. 935/2017 zo dňa 27. 09. 2017

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
1. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 481/2016 zo dňa 28. 04. 2016 takto:
1.1 v prílohe k predmetnému uzneseniu bod 13.2.4,
1.1.1 pôvodná suma „618,97 €“ sa nahrádza novou sumou „767,04 Eur“.

2. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 572/2016 zo dňa 30. 06. 2016 takto:
2.1 v prílohe k predmetnému uzneseniu bod 12.1.8,
2.1.1 pôvodný nadobúdateľ „Andrej Valachovič“ sa vypúšťa.

3. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 934/2017 zo dňa 27. 09. 2017 takto:
3.1 v prílohe k predmetnému uzneseniu bod 2.1.1
3.1.1 pôvodný nadobúdateľ „Ing. Miloslav Michalík“ sa vypúšťa.

4. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 935/2017 zo dňa 27. 09. 2017 takto:
4.1 v prílohe k predmetnému uzneseniu bod 6.1.1,
4.1.1 pôvodná suma „2281,00 €“ sa nahrádza novou sumou „1 375,26 Eur“.