BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 864/2002 zo dňa 20. 06. 2002 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 737/2005 zo dňa 30. 06. 2005, uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 267/2007 zo dňa 22. 11. 2007 a uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 913/2012 zo dňa 13. 12. 2012, ktorými bol schválený dlhodobý nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1111/48, 1111/49, 1111/50, 1111/51, 1111/70, 1111/72, pre spoločnosť PETRŽALKA CITY a.s., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 864/2002 zo dňa 20. 06. 2002 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 737/2005 zo dňa 30. 06. 2005, uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 267/2007 zo dňa 22. 11. 2007 a uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 913/2012 zo dňa 13. 12. 2012 takto:

pôvodné znenie textu:
„dlhodobý nájom pozemkov v k. ú. Petržalka, parc. č. 1111/49 – ostatná plocha vo výmere 2901 m², parc. č. 1111/70 – ostatná plocha vo výmere 54 221 m² a parc. č. 1111/72 – zastavaná plocha vo výmere 17 177 m², vzniknutých podľa GP č. 1-2/2005, parc. č. 1111/48 – ostatná plocha vo výmere 18 564 m², parc. č. 1111/50 – ostatná plocha vo výmere 544 m², parc. č. 1111/51 – ostatná plocha vo výmere 263 m², spolu vo výmere 93 670 m², na dobu do 31. 08. 2052, spoločnosti PETRŽALKA CITY, a.s., so sídlom na Hviezdoslavovom nám. 15 v Bratislave, za nájomné vo výške:

1. 0,66 Eur/m²/rok od 01. 01. 2008 do nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia na stavbu Centra, nájomné od 01. 01. 2009 bude uhrádzané vecným plnením v nasledovnom rozsahu investícií:
1.1 úprava brehov a okolia Chorvátskeho ramena (zemné, stavebné a parkové úpravy na dosiahnutie požadovaného svahovania a budovania časti parku v dotyku s ramenom s cieľom tvorby relaxačnej zóny Chorvátskeho ramena a pod.),
1.2 revitalizácia Chorvátskeho ramena (projekt úpravy a kultivácia samostatného ramena – vodnej plochy a pod.),
1.3 výsadba zelene, úprava a kultivácia pozemkov, parkové úpravy mimo plochy brehov ramena (iné verejno-prospešné prvky súvisiace s mestským parkom a ostatnými časťami stavby Centra),
1.4 výstavba komunikácií a spevnených plôch súvisiacich so stavbami Centra s verejno-prospešným charakterom, rozvoj príslušnej infraštruktúry,
1.5 náklady spojené s asanáciou objektu „Kuchyne, resp. „Mäsokombinátu“ nachádzajúceho sa na pozemku parc. č. 1111/48 v k. ú. Petržalka, ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy,

2. 3,65 Eur/m²/rok odo dňa nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia na stavbu Centra, do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu Centra, čo predstavuje ročne sumu vo výške 341 895,50 Eur,

3. 12,78 Eur/m²/rok odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu Centra, čo predstavuje ročne sumu vo výške 1 197 102,60 Eur na vybudovanie Kultúrno-spoločenského športového centra Bratislava-Petržalka“,

sa nahrádza textom v znení:
„dlhodobý nájom pozemkov registra „C“ KN, k .ú. Petržalka, LV č. 3928, parc. č. 1111/48 - ostatné plochy vo výmere 18 564 m², parc. č. 1111/49 – ostatné plochy vo výmere  2 901 m², parc. č. 1111/50 – ostatné plochy vo výmere 544 m², parc. č. 1111/51 – ostatné plochy vo výmere 263 m², parc. č. 1111/70 – ostatné plochy vo výmere 54 221 m², parc. č. 1111/72 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 177 m²,  LV č. 2644, časť parc. č. 1111/69 – ostatné plochy vo výmere 14 m², celkom 93684 m², na dobu určitú do 31. 08. 2052, spoločnosti PETRŽALKA CITY, a.s., so sídlom Panenská 6 v Bratislave, IČO 35933372, za účelom vytvorenia majetkovo-právneho vzťahu nájomcu k predmetu nájmu v procese prípravy, realizácie a následného užívania, resp. prevádzky investičného projektu „Kultúrno-spoločenského športového centra Bratislava – Petržalka – PETRŽALKA CITY“ v súlade s územným plánom prenajímateľa  až do doby ukončenia nájmu, za nájomné:
 
1. 0,66 Eur/m²/rok,
1.1 od 01. 01. 2008 do nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia na stavbu Centra, čo predstavuje pri výmere 93 684 m² ročne sumu 62 194,78 Eur, nájomca bude nájomné uhrádzať primárne vecným plnením v nasledujúcom rozsahu investícií:
1.1.1 úprava brehov a okolia Chorvátskeho ramena (zemné, stavebné a parkové úpravy na dosiahnutie požadovaného svahovania a budovania časti parku v dotyku s ramenom s cieľom tvorby relaxačnej zóny Chorvátskeho ramena a pod.);
1.1.2 revitalizácia Chorvátskeho ramena, jeho brehov a okolia  (projekt a kultivácia samotného ramena – vodnej plochy, vrátane premostení a pod.);
1.1.3 výsadba zelene, úprava a kultivácia pozemkov, parkové úpravy mimo plochy brehov ramena, udržiavanie a starostlivosť o zeleň a parkové úpravy (a iné verejno-prospešné prvky, stavby a zariadenia súvisiace s mestským parkom a ostatnými časťami stavby Centra) vrátane súvisiacich prác a úkonov;
1.1.4 výstavba a údržba komunikácií, infraštruktúry a spevnených plôch súvisiacich so stavbou Centra s verejno-prospešným charakterom, rozvoj príslušnej infraštruktúry;
1.1.5 asanácia stavieb na pozemku parc. CKN č. 1111/48 v súvislosti s kultiváciou územia pre výstavbu Centra;
1.2 odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia za tú časť predmetu nájmu, ktorá bude tvoriť verejné plochy a komunikácie vybudované ako súčasť Centra, ktorá zostane v správe nájomcu, určenú v súlade s ods. 3 čl. IV zmluvy, t. z. za tú časť predmetu nájmu špecifikovanú dokumentáciou platnou v územnom konaní, ktorá bude predmetom vzájomnej dohody upravujúcej nájom v kontexte verejno-prospešného záujmu,

2. 3,65 Eur/m²/rok odo dňa nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia na stavbu Centra do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu Centra, čo predstavuje pri výmere 93 684 m² ročne sumu 342 071,30 Eur,

3.12,78 Eur/m²/rok odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu Centra, čo predstavuje pri výmere 93684 m² ročne sumu 1 197 249,50 Eur“,

s podmienkou:

Dodatok k Zmluve o dlhodobom nájme pozemkov č. 18-83-0360-06-00 bude nájomcom podpísaný do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok k nájomnej zmluve nebude v tejto lehote nájomcom podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 864/2002 zo dňa 20. 06. 2002 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 737/2005 zo dňa 30. 06. 2005, uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 267/2007 zo dňa 22.11.2007 a uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 913/2012 zo dňa 13. 12. 2012, ktorými bol schválený dlhodobý nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1111/48, 1111/49, 1111/50, 1111/51, 1111/70, 1111/72, pre spoločnosť PETRŽALKA CITY, a.s., so sídlom Panenská 6 v Bratislave predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu, že nájomca požiadal o zmenu a doplnenie Zmluvy o dlhodobom nájme pozemkov č. 18-83-0360-06-00 zo dňa 22. 05. 2006, v znení dodatkov formou uzatvorenia dodatku č. 3 k nájomnej zmluve, ktorým sa upravia podmienky nájmu:
– Zosúladenie právneho a faktického stavu v rámci zmluvného vzťahu založeného nájomnou zmluvou pri zohľadnení časovej etapizácie realizácie Centra,
– Úprava ustanovení týkajúcich sa rozsahu vecných plnení a možností ich zápočtu v jednotlivých fázach prípravy a realizácie Centra za účelom dosiahnutia efektívneho rozvoja mestského parku a ostatných stavieb verejnoprospešného charakteru v rámci Centra, a to najmä v záujme dosiahnutia časovej akcelerácie prípravy a následnej výstavby Centra,
– Úprava a spresnenie režimu a pravidiel odsúhlasovania a následného zápočtu investícií,
– Úprava režimu odovzdávania stavieb/vecných plnení prenajímateľovi po ich odsúhlasení,
– Korekcia nepresných zmluvných formulácií.