BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21419, dodatkom k Protokolu č. 11 88 0217 14 00, do správy mestskej príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
schváliť zverenie pozemku registra „C“ KN parc. č. 21419 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 136 m², LV č. 1656, k. ú. Staré Mesto, do správy mestskej príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, Bratislava, IČO 00689393, a to Dodatkom č. 11 88 0217 14 01 k Protokolu č. 11 88 0217 14 01 zo dňa 07. 05. 2014 tak, že
 
pôvodné znenie Článku 1 bod 2. Protokolu č. 11 88 0217 14 00 zo dňa 07. 05. 2014 v znení:
 
„- parc. č. 21421 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 219 m²,
- parc. č. 449 – záhrady vo výmere 292 m²,
- parc. č. 431 – záhrady vo výmere 351 m²,“
 
sa dopĺňa nasledovne:
 
„- parc. č. 21421 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 219 m²,
- parc. č. 449 – záhrady vo výmere 292 m²,
- parc. č. 431 – záhrady vo výmere 351 m²,
- parc. č. 21419 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 136 m²,
 
s podmienkou,
 
že protokol o zverení nehnuteľného majetku bude mestskou investorskou a inžinierskou organizáciou Generálny investor Bratislavy podpísaný do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy, inak uznesenie stratí platnosť.“