BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.43 vo výmere 47,26 m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytového priestoru č. 1.43 vo výmere 47,26 m² v stavbe, bez súpisného čísla – podchod na Hodžovom námestí, pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4, k. ú. Staré Mesto, na dobu neurčitú, za účelom predajní (s výnimkou záložne) – je potrebné uviesť presnú špecifikáciu predajne, cestovných kancelárií, čistiarní a opravovní, fotoslužieb, požičovní, prevádzkovania služieb kozmetiky, kaderníctva, manikúry a pedikúry, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou využitia prvkov elektronickej aukcie v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1410/2014 zo dňa 30. 01. 2014, s osobitne schválenými podmienkami podľa vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia.