BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady a k. ú. Rača, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom  pozemkov registra „C“
1. lokalita – k. ú. Vinohrady, LV 3610
- parc. č. 4432/6 - vinice vo výmere 1 133 m²,
- parc. č. 4432/7 - vinice vo výmere 1 163 m²,
- parc. č. 4432/8 - vinice vo výmere 1 221 m²,
- parc. č. 4432/9 - vinice vo výmere 60 m²,
- parc. č. 4432/10 - vinice vo výmere 1 433 m²,
- parc. č. 4432/12 - vinice vo výmere 1 525 m²,
- parc. č. 4432/13 - vinice vo výmere 878 m²,
- parc. č. 4432/14 - vinice vo výmere 634 m²,
- parc. č. 4432/15 - vinice vo výmere 2 594 m²,
​súťažný návrh je možné podať len na nájom všetkých pozemkov v lokalite, spolu vo výmere 10 641 m²,
 
2. lokalita – k. ú. Vinohrady, LV 3610
- parc. č. 4508 - vinice vo výmere 32 477 m²,
 
3. lokalita – k. ú. Rača, LV 7003
- parc. č. 8187 - vinice vo výmere 2 654 m²,
 
4. lokalita – k. ú. Rača, LV 7003
- parc. č. 9360 - vinice vo výmere 3 644 m²,
- parc. č. 9361 - trvalé trávne porasty vo výmere 1 704 m²,
- parc. č. 9362 - trvalé trávne porasty vo výmere 1 513 m² ,
súťažný návrh je možné podať len na nájom všetkých pozemkov v lokalite, spolu vo výmere 6 861 m²,
 
5. lokalita – k. ú. Rača, LV 10625
- parc. č. 9261 - vinice vo výmere 4 997 m²,
- parc. č. 9270 - vinice vo výmere 3 099 m²,
súťažný návrh je možné podať len na nájom všetkých pozemkov v lokalite, spolu vo výmere 8 096 m²,
 
6. lokalita – k. ú. Rača, LV 10625
- parc. č. 9333/3 - trvalé trávne porasty vo výmere 218 m²,
- parc. č. 9334/3 - vinice vo výmere 672 m²,
- parc. č. 9335/3 - trvalé trávne porasty vo výmere 426 m²,
- parc. č. 9336/3 - vinice vo výmere 1 415 m²,
- parc. č. 9337/3 - trvalé trávne porasty vo výmere 639 m²,
- parc. č. 9338 - vinice vo výmere 1 599 m²,
- parc. č. 9339 - trvalé trávne porasty vo výmere 744 m²,
súťažný návrh je možné podať len na nájom všetkých pozemkov v lokalite, spolu vo výmere 5 713 m²,
 
7. lokalita – k. ú. Rača, LV 10625
- parc. č. 9241/1 - trvalé trávne porasty vo výmere 5 836 m²,
- parc. č. 9241/2 - trvalé trávne porasty vo výmere 8 398 m², 
súťažný návrh je možné podať len na nájom všetkých pozemkov v lokalite, spolu vo výmere 14 234 m²,

na dobu určitú 20 rokov, účelom nájmu je trvalé využívanie predmetu nájmu ako vinice, vinohradníckej plochy alebo vinohradu tak, ako sú definované v zákone č. 13/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou využitia prvkov elektronickej aukcie v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1410/2014 zo dňa 30. 01. 2014, s osobitne schválenými podmienkami podľa vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia.