BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, na vybudovanie a užívanie nových vstupov k bytovým domom a prístupov do nebytových priestorov v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom častí pozemkov registra „C“ KN  v Bratislave, k. ú. Petržalka:

1. parc. č. 3522 – zastavané plochy a nádvoria, dve časti vo výmere 13 m² a 8 m², celkom 21 m², pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Ševčenkova 14, v zastúpení: Bytové družstvo Petržalka so sídlom Budatínska 1 v Bratislave, IČO 00169765, za účelom vybudovania a užívania bezbariérového prístupu k hlavnému vstupu a k zadnému vstupu bytového domu Ševčenkova 14, súpis. č. 1120, na pozemku, parc. č. 3515, na dobu neurčitú, za nájomné 6,00 Eur/m²/rok, čo predstavuje pri celkovej výmere  21 m² ročne sumu 126,00 Eur,

2. parc. č. 4861 – ostatné plochy, tri časti vo výmere 3 x 3 m², celkom 9 m², pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Zadunajská cesta 1, 3 a 5, v zastúpení: Bytové družstvo Petržalka so sídlom Budatínska 1 v Bratislave, IČO 00169765, za účelom vybudovania a užívania nájazdových rámp k hlavným vstupom k bytovému domu Zadunajská cesta 1, 3 a 5, súpis. č. 1190, na pozemkoch, parc. č. 4862, 4863, 4864, na dobu neurčitú, za nájomné 6,00 Eur/m²/rok, čo predstavuje pri celkovej výmere 9 m² ročne sumu 54,00 Eur,

3. parc. č. 1271/1 – ostatné plochy, dve časti vo výmere 2 x 3 m², celkom 6 m², pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Romanova 21 a 23, v zastúpení: Bytové družstvo Petržalka so sídlom Budatínska 1 v Bratislave, IČO 00169765, za účelom vybudovania a užívania bezbariérového prístupu k hlavným vstupom k bytovému domu Romanova 21 a 23, súpis. č. 1680, na pozemkoch, parc. č. 1313, 1314, na dobu neurčitú, za nájomné 6,00 Eur/m²/rok, čo predstavuje pri celkovej výmere 6 m² ročne sumu 36,00 Eur,

4. parc. č. 2338 – ostatné plochy, dve časti vo výmere 2 x 11 m², a parc. č. 2351 – ostatné plochy, dve časti vo výmere 2 x 3 m², celkom 28 m², pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Šášovska 14 a 16, v zastúpení Bytové družstvo Petržalka so sídlom Budatínska 1 v Bratislave, IČO 00169765, za účelom vybudovania a užívania predných a zadných vstupov k bytovému domu Šášovská 14 a 16, súpis. č. 3018, na pozemkoch parc. č. 2339, 2340, na dobu neurčitú, za nájomné 6,00 Eur/m²/rok, čo predstavuje pri celkovej výmere 28 m² ročne sumu 168,00 Eur,

5. parc. č. 1646 – ostatné plochy, dve časti vo výmere 5 m² a 6 m², celkom 11 m², pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Holíčska 46 a 48, v zastúpení: Bytové družstvo Petržalka so sídlom Budatínska 1 v Bratislave, IČO 00169765, za účelom vybudovania a užívania dvoch rámp pred prednými vstupmi k bytovému domu Holíčska 46 a 48, súpis. č. 3071, na pozemkoch, parc. č. 1647, 1648, na dobu neurčitú, za nájomné 6,00 Eur/m²/rok, čo predstavuje pri celkovej výmere 11 m² ročne sumu 66,00 Eur,

6. parc. č. 2559 – ostatné plochy, dve časti vo výmere 3 m² a 4 m², a parc. č. 2525 – ostatné plochy, dve časti vo výmere 2 x 5 m², celkom 17 m², pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Humenské námestie 7 a 8, v zastúpení: Bytové družstvo Petržalka so sídlom Budatínska 1 v Bratislave, IČO 00169765, za účelom vybudovania a užívania nájazdových oceľových rámp k hlavným vstupom a k zadným vstupom k bytovému domu Humenské námestie 7 a 8, súpis. č. 3168, na pozemkoch, parc. č. 2527, 2526, na dobu neurčitú, za nájomné 6,00 Eur/m²/rok, čo predstavuje pri celkovej výmere 17 m² ročne sumu 102,00 Eur,

7. parc. č. 1460 – zastavané plochy a nádvoria, dve časti vo výmere 5 m² a 4 m², celkom 9 m², pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Starhradská 16, v zastúpení: Bytové družstvo Petržalka so sídlom Budatínska 1 v Bratislave, IČO 00169765, za účelom vybudovania a užívania dvoch rámp k prednému a zadnému vstupu k bytovému domu Starhradská 16, súpis. č. 3225, na pozemku, parc. č. 1459, na dobu neurčitú, za nájomné 6,00 Eur/m²/rok, čo predstavuje pri celkovej výmere 9 m² ročne sumu 54,00 Eur,

8. parc. č. 4587 – ostatné plochy, dve časti vo výmere 2 x 11 m², celkom 22 m², pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Vavilovova 5 a 7, v zastúpení: Bytové družstvo Petržalka so sídlom Budatínska 1 v Bratislave, IČO 00169765, za účelom vybudovania a užívania nájazdových rámp formou kovových roštov k hlavným vstupom bytového domu Vavilovova 5 a 7, súpis. č. 1141, na pozemkoch, parc. č. 4591, 4592, na dobu neurčitú, za nájomné 6,00 Eur/m²/rok, čo predstavuje pri celkovej výmere  22 m² ročne sumu 132,00 Eur,
 
9. časť parc. č. 4778 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m², pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Gercenova 5, v zastúpení: Bytové družstvo Petržalka so sídlom Budatínska 1 v Bratislave, IČO 00169765, za účelom vybudovania a užívania nájazdovej murovanej rampy k hlavnému vstupu bytového domu Gercenova 5, súpis. č. 1156, na pozemku, parc. č. 4779, na dobu neurčitú, za nájomné 6,00 Eur/m²/rok, čo predstavuje pri výmere  5 m² ročne sumu 30,00 Eur,

10. časť parc. č. 1516 – ostatné plochy vo výmere 9 m² a časť parc. č. 1517 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 17 m², celkom 26 m², pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Topolčianska 5, v zastúpení: Váš správca spol. s r.o., so sídlom Furdekova 4 v Bratislave, IČO 35846925, za účelom vybudovania a užívania rampy pre invalidov pred vstupom k bytovému domu Topolčianska 5, súpis. č. 3207, na pozemku, parc. č. 1518, a nového chodníka, na dobu neurčitú, za nájomné 6,00 Eur/m²/rok, čo predstavuje pri celkovej výmere 26 m² ročne sumu 156,00 Eur,
 
11. časť parc. č. 1740/16 – ostatné plochy vo výmere 19 m², pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Smolenická 18, v zastúpení: Bratislavská správcovská spoločnosť, s. r. o., so sídlom Rusovská cesta 36 v Bratislave, IČO 36838209, za účelom vybudovania a užívania prístupového chodníka k nebytovému priestoru v bytovom dome Smolenická 18, súpis. č. 2983, na pozemku, parc. č. 1745, pre nájomcu nebytového priestoru – spoločnosť MIMOS s.r.o., na dobu neurčitú, za nájomné 12,00 Eur/m²/rok, čo predstavuje pri výmere 19 m² ročne sumu 228,00 Eur,

12. časť parc. č. 2108 – ostatné plochy vo výmere 6 m², pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Znievska 36 a 38, v zastúpení: Bytové družstvo Petržalka so sídlom Budatínska 1 v Bratislave, IČO 00169765, za účelom užívania prístupového chodníka a schodov do nebytového priestoru v bytovom dome Znievska 38, súpis. č. 3031, na pozemku, parc. č. 2107, na dobu neurčitú, za nájomné 6,00 Eur/m²/rok, čo predstavuje pri výmere 6 m² ročne sumu 36,00 Eur,

13. časť parc. č. 1287/1 – ostatné plochy vo výmere 6 m², pre MUDr. Ľubicu Zdarilekovú, bytom Potočná 772/5 v Bernolákove, za účelom užívania prístupu do nebytového priestoru v bytovom dome Ambroseho 12, súpis. č. 2455, na pozemku, parc. č. 1285, využívaným na nepodnikateľský účel, na dobu neurčitú, za nájomné 6,00 Eur/m²/rok, čo predstavuje pri výmere 6 m² ročne sumu 36,00 Eur,

14. časť parc. č. 3544 – ostatné plochy vo výmere 1 m², pre spoločnosť WH – KOTE Bratislava, s.r.o., so sídlom Ševčenkova 25 v Bratislave, za účelom užívania prístupu k nebytovému priestoru – predajni Kotviaca technika v bytovom dome Belinského 15, súpis. č. 1039, na pozemku, parc. č. 3563, na dobu neurčitú, za nájomné 12,00 Eur/m²/rok, čo predstavuje pri výmere 1 m² ročne sumu 12,00 Eur,

s podmienkou:

Nájomné zmluvy budú nájomcom podpísané do 120 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že ktorákoľvek nájomná zmluva podľa bodu 1. – 14. uznesenia v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie v príslušnej časti stratí platnosť.
 
Nájom pozemkov uvedený v návrhu uznesenia predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že ide o vybudovanie a užívanie nových vstupov a prístupov pre obyvateľov bytových domov v správe žiadateľov podľa bodov 1. – 14. uznesenia, nakoľko žiadatelia si nemôžu zabezpečiť tento prístup iným spôsobom ako cez pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. Žiadatelia preukážu nájomnou zmluvou svoj vzťah k pozemkom v konaní pred stavebným úradom podľa § 139 ods. 1 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.