BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 1)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov vo výmere 71,59 m² nachádzajúcich sa v stavbe, súpis. č. 1188, postavenej na pozemku, parc. č. 2886, na Batkovej ulici č. 2 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, pre TANEČNÝ KLUB „DANUBE“ BRATISLAVA so sídlom v Bratislave, na dobu určitú do 31. 08. 2038

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľnosti – nebytových priestorov vo výmere 71,59 m² v stavbe, súpis. č. 1188, postavenej na pozemku, parc. č. 2886,  nachádzajúcich sa v Bratislave, k. ú. Dúbravka, v objekte na Batkovej 2, pre TANEČNÝ KLUB „DANUBE“ BRATISLAVA so sídlom Janotova 14, Bratislava, IČO 30809886, za účelom tréningu sebaobslužných činností, výchove k samostatnosti, a to denným výcvikom všetkých činností súvisiacich so žitím členov a klientov v domácom prostredí (varenie jednoduchých jedál, obsluha elektrospotrebičov, robenie poriadku atď.) v simulovanom „domácom prostredí – byte“, odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy na dobu určitú do 31. 08. 2038, za nájomné 3,60 Eur/m²/rok, čo pri výmere 71,59 m² predstavuje ročne sumu 257,72 Eur/rok,

s podmienkou :          

Zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Predkladáme návrh na prenájom nebytových priestorov na Batkovej 2 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že TANEČNÝ KLUB „DANUBE“ BRATISLAVA má v nájme nebytové priestory vo výmere 463,60 m² na Batkovej 2 v Bratislave. Nájomca požiadal o rozšírenie predmetu nájmu o bývalý služobný byt, nakoľko ho chce využívať na tréning sebaobslužných činností, výchove k samostatnosti, a to denným výcvikom všetkých činností súvisiacich so žitím členov a klientov v domácom prostredí (varenie jednoduchých jedál, obsluha elektrospotrebičov, robenie poriadku atď.) v simulovanom „domácom prostredí – byte“.