BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 1)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov vo výmere 65,01 m² nachádzajúcich sa v stavbe, súpis. č. 1873, postavenej na pozemku, parc. č. 3085, na Bilíkovej ulici č. 1 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, pre Cirkevnú materskú školu Gianny Berettovej Mollovej so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľnosti – nebytových priestorov vo výmere 65,01 m² v stavbe, súpis. č. 1873, postavenej na pozemku, parc. č. 3085, nachádzajúcich sa v Bratislave, k. ú. Dúbravka, v objekte na Bilikovej 1 v Bratislave, pre Cirkevnú materskú školu Gianny Berettovej Mollovej so sídlom Bilikova 1, Bratislava, IČO 30856035, za účelom ubytovne na prechodné bývanie učiteľov Cirkevnej materskej školy Gianny Berettovej Mollovej, odo dňa nadobudnutia účinnosti dodatku na dobu určitú do 30. 11. 2042, za nájomné 1,00 Eur/rok,

s podmienkou:           

Dodatok bude nájomcom podpísaný do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok v tejto lehote nebude nájomcom podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.

Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej má v nájme stavbu okrem nebytových priestorov vo výmere 65,01 m² na Bilikovej 1 v Bratislave. Nájomca objektu požiadal o rozšírenie predmetu nájmu o bývalý služobný byt, nakoľko ho chce využívať na prechodné ubytovanie pedagogických pracovníkov. Z uvedeného dôvodu predkladáme návrh na prenájom nebytových priestorov na Bilikovej 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.