BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 5441, Národnému ústavu detských chorôb so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 5441 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 443 m², bez založeného listu vlastníctva, ktorý v stave registra „E“ KN zodpovedá pozemkom, parc. č. 5435/1, parc. č. 5440/2, parc. č. 5441 a parc. č. 5442/301, zapísaným na LV č. 6747, pre Národný ústav detských chorôb, so sídlom Limbová 1, Bratislava, IČO 00607231, za účelom vysporiadania právneho vzťahu k pozemku pod stavbou, súpis. č. 11827 (Monoblok NsP), zapísanou na LV č. 2415, na dobu neurčitú odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné v sume 19,00 Eur/m²/rok, čo pri výmere 443 m² predstavuje ročne sumu 8 417,00 Eur,

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Návrh na schválenie nájmu pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 5441, ktorý v stave registra „E“ KN zodpovedá pozemkom, parc. č. 5435/1, parc. č. 5440/2, parc. č. 5441 a parc. č. 5442/301, zapísaným na LV č. 6747, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme z dôvodu, že Národný ústav detských chorôb ako správca stavby chce nájomnou zmluvou vysporiadať právny vzťah k pozemku pod stavbou, súpis. č. 11827 (Monoblok NsP), zapísanou na LV č. 2415, z dôvodu, že sa plánuje rekonštrukcia dotknutej stavby a predloženie nájomnej zmluvy je potrebné pre vydanie stavebného povolenia príslušného stavebného úradu podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.