BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 460/2 a parc. č. 23097/6, spoločnosti Esterhazy Real Estate s.r.o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom častí pozemkov registra „C“ v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 460/2 – ostatné plochy vo výmere 416 m² a parc. č. 23097/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 69 m², spolu 485 m², spoločnosti Esterhazy Real Estate s.r.o. so sídlom na Križkovej 9 v Bratislave, IČO 50376306, za účelom výstavby a užívania (nájomcom, ako i tretími osobami, ktoré budú užívať nehnuteľnosti, ku ktorým bude prístupová komunikácia viesť) prístupovej komunikácie – odbočovacieho a zaraďovacieho pruhu – zo Staromestskej ulice do podzemných garáží plánovaných na pozemkoch parc. č. 437/1 až 7 a parc. č. 437/9, na ktorých sa nachádza areál Esterhazyho paláca, a ktoré sú vo vlastníctve nájomcu a časti tunela popod parkánový múr zo Staromestskej ulice do priestorov Esterhazyho paláca, ktorý bude slúžiť ako dočasný zásobovací tunel a po dokončení rekonštrukcie Esterhazyho paláca a jeho prebudovaní bude slúžiť ako trvalý vjazd do podzemných garáží, na dobu neurčitú, za nájomné 18,00 Eur/m²/rok, čo predstavuje ročne sumu 8 730,00 Eur,
 
s podmienkou:
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stratí platnosť.

Návrh na schválenie nájmu častí pozemkov registra „C“ v Bratislave, k. ú. Staré Mesto parc. č. 460/2 a parc. č. 23097/6, spoločnosti Esterhazy Real Estate s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme z dôvodu, že spoločnosť Esterhazy Real Estate s.r.o., ako nový vlastník areálu Esterhazyho paláca potrebuje k vydaniu stavebného povolenia na rekonštrukciu Esterhazyho paláca preukázať k pozemkom dotknutým prístupovou komunikáciou a tunelom popod parkánový múr vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.