BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5393/1 a parc. č. 5398/1, pre spoločnosť VODOTIKA – MG spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c)  zákona  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom častí pozemkov registra „C“ KN  v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5393/1 – ostatné plochy vo výmere 451 m², parc. č. 5398/1 – ostatné plochy vo výmere 513 m², celkom 964 m², spoločnosti VODOTIKA - MG spol. s r.o., so sídlom Bosákova 7 v Bratislave, IČO 35761806, za účelom vybudovania technickej infraštruktúry (komunikácie na ploche 336 m², chodníky na ploche 144 m², parkoviská na ploche 228 m², zeleň na ploche 256 m²) k stavbe „Polyfunkčný dom Bosákova-Šustekova, Bratislava II.a etapa, Bratislava, Petržalka, Lužná“, na dobu neurčitú,  za nájomné:
 
1. 30,00 Eur/m²/rok – odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo predstavuje pri výmere 964 m² ročne sumu 28 920,00 Eur,

2. 6,00 Eur/m²/rok – od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu (komunikácie, chodníky), čo predstavuje pri výmere 480 m² ročne sumu 2 880,00 Eur,

3. 4,25 Eur/m²/rok – od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu (parkoviská), čo predstavuje pri výmere 228 m² ročne sumu 969,00 Eur,

4. 0,50 Eur/m²/rok – od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu (zeleň), čo predstavuje pri výmere 256 m² ročne sumu 128,00 Eur,
 
 s podmienkami :
 
1. Nájomná zmluva bude s nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Nájomca uhradí za užívanie pozemkov parc. č. 5393/1 a parc. č. 5398/1, k. ú. Petržalka, vo výmere 964 m², bez zmluvného vzťahu za obdobie od 01. 06. 2016 do účinnosti zmluvy sumu 30,00 Eur/m²/rok, v lehote do 30 dní od účinnosti nájomnej zmluvy v súlade s Rozhodnutím  č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno. Úhradou tejto sumy sa všetky nároky vyplývajúce z doterajšieho užívania pozemkov bez právneho dôvodu považujú za urovnané.

Navrhovaný nájom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 5393/1 a parc. č. 5398/1, k. ú. Petržalka, pre spoločnosť VODOTIKA – MG spol. s r.o., Bosákova 7, Bratislava, predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že vybudovanie technickej infraštruktúry bezprostredne súvisí s realizáciou stavby „Polyfunkčný dom Bosákova-Šustekova, Bratislava II.a etapa, Bratislava, Petržalka, Lužná“ budovanej na pozemku žiadateľa, hlavné mesto SR Bratislava vyjadrilo súhlas ako dotknutý orgán, ako aj z dôvodu, že žiadateľ nemôže vyvolané investície zrealizovať iným spôsobom ako cez pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, a súčasne žiadateľ môže uskutočniť prezentovaný zámer na základe nájomnej zmluvy, ktorou preukáže svoj vzťah k pozemkom v konaní pred stavebným úradom podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.