BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21812, spoločnosti J.R.B. s.r.o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, registra „C“ parc. č. 21812 – zastavené plochy a nádvoria vo výmere 58 m², spoločnosti J.R.B. s.r.o., so sídlom Votrubova 28, v Bratislave, IČO 35811331, za účelom úpravy chodníka na Votrubovej ulici v súvislosti s realizáciou vjazdu a výjazdu k novonavrhovanej umyvárni EHRLE, na dobu neurčitú, za nájomné:

1. 30,00 Eur/m²/rok – za obdobie od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na predmete nájmu, čo pri výmere 58 m² predstavuje ročne sumu 1 740,00 Eur,

2. 19,00 Eur/m²/rok – za obdobie od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo pri výmere 58 m² predstavuje ročne sumu 1 102,00 Eur,  
 
s podmienkou:
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom podpísaná v uvedenej lehote, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Návrh na schválenie nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 21812, k. ú. Nivy, je predložený ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu nutnosti majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, na ktorom spoločnosť J.R.B. s.r.o., plánuje úpravu chodníka na Votrubovej ulici v súvislosti s realizáciou vjazdu a výjazdu k novonavrhovanej umyvárni EHRLE, pričom pre vydanie stavebného povolenia na stavbu na predmete nájmu potrebuje stavebník preukázať k dotknutému pozemku vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.