BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 4765/11 a parc. č. 5349/1, spoločnosti REPAX s.r.o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom častí pozemkov registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 4765/11 – ostatné plochy vo výmere 33 m², zapísaného na LV č. 1, a parc. č. 5349/1 – ostatné plochy vo výmere 3 m², zapísaného na LV č. 1395, spolu vo výmere 36 m², pre spoločnosť REPAX s.r.o., so sídlom Krížna 47, Bratislava, IČO 35869011, za účelom umiestnenia a prevádzkovania krytej terasy s celoročným užívaním pre prevádzku Biskupická piváreň na Vrakunskej 39 v Bratislave (na prízemí obytného komplexu DOLCE VITA), na dobu neurčitú odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné v sume:

1. 5,00 Eur/m²/rok – za obdobie od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo pri výmere 36 m² predstavuje ročne sumu 180,00 Eur,
 
2. 30,00 Eur/m²/rok – za obdobie od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť stavebné povolenie (príslušné povolenie/rozhodnutie stavebného úradu) na stavbu na predmete nájmu, čo pri výmere 36 m² predstavuje ročne sumu 1 080,00 Eur,

3. 17,00 Eur/m²/rok – za obdobie od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť stavebné povolenie (príslušné povolenie/rozhodnutie stavebného úradu) na stavbu na predmete nájmu, čo pri výmere 36 m² predstavuje ročne sumu 612,00 Eur,

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Návrh na schválenie nájmu častí pozemkov registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 4765/11 a parc. č. 5349/1, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme z dôvodu, že spoločnosť REPAX s.r.o., chce zriadiť krytú celoročnú terasu k prevádzke Biskupická piváreň na Vrakunskej ulici č. 39 v Bratislave, na prevádzku ktorej mala udelený v uplynulých rokoch súhlas so zaujatím verejného priestranstva za účelom zriadenia letnej terasy k predmetnej prevádzke a predloženie nájomnej zmluvy je potrebné pre vydanie príslušného povolenia stavebného úradu podľa § 139 ods. 1 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.