BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na schválenie rozšírenia a upresnenia predmetu nájmu v nájomnej zmluve č. 42/2010 o časť pozemku, parc. č. 4358/38 a parc. č. 2038/1, v Areáli zdravia Zlaté piesky, Senecká cesta 2 v Bratislave, k. ú. Trnávka, predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na dobu do 31. 12. 2029 a spresnenie podmienok užívania predmetu nájmu pre Cable, s. r. o., Šustekova 37, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
rozšírenie a upresnenie predmetu nájmu v nájomnej zmluve č. 42/2010 o časť pozemku, parc. č. 4358/38 a parc. č. 2038/1, v Areáli zdravia Zlaté piesky, Senecká cesta 2 v Bratislave, k. ú. Trnávka, predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na dobu do 31.1 2. 2029 a spresnenie podmienok užívania predmetu nájmu pre Cable, s. r. o., Šustekova 37, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za ročnú cenu nájmu 36 221,30 Eur bez dane z pridanej hodnoty,

s podmienkou:

Dodatok č. 8 bude nájomcom podpísaný do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že Dodatok  č. 8 v tejto lehote nebude podpísaný nájomcom, toto uznesenie stratí platnosť.