BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2018

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
informáciu o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2018.