BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 nasledovne:

1. zvýšenie bežných príjmov o 8 320 185,00 Eur,
2. zvýšenie bežných výdavkov o 5 102 875,00 Eur,
3. zníženie kapitálových príjmov o 2 800 000,00 Eur,
4. zvýšenie kapitálových výdavkov o 417 310,00 Eur.