BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2017 a hodnotiaca správa za rok 2017

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

1. správu nezávislého audítora.
2. stanovisko mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy k Návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017.
B. schvaľuje
​1. Celoročné rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017 bez výhrad.

2. Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017, ktorý vykazuje:
2.1 v bežnom rozpočte príjmy v sume 275 468 605,80 Eur, výdavky v sume 251 690 238,07 Eur a prebytok v sume 23 778 367,73 Eur,
2.2 v kapitálovom rozpočte príjmy v sume 5 413 677,40 Eur, výdavky v sume 29 844 174,69 Eur a schodok v sume 24 430 497,29 Eur,
2.3  príjmové finančné operácie v sume 17 866 675,24 Eur, výdavkové finančné operácie v sume 5 000 000,00 Eur a prebytok finančných operácií v sume 12 866 675,24 Eur.

3. Schodok rozpočtového hospodárenia po vylúčení finančných operácií vykázaný v záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017 v sume 652 129,56 Eur, ktorý bol vysporiadaný z finančných operácií.

4. Celkový prebytok hospodárenia vykázaný v záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017 v sume 12 214 545,68 Eur.

5. Tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy v roku  2017.

6. Výsledné zúčtovanie finančných vzťahov k mestským organizáciám a hlavným mestom SR Bratislavou založeným spoločnostiam, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2017 a finančné usporiadanie celkového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017 s prebytkom na účely tvorby peňažných fondov v sume 12 169 906,06 Eur.

7. Prídel prebytku z celkového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017 na účely tvorby peňažných fondov v sume 12 169 906,06 Eur:
7.1 do rezervného fondu 12 122 586,21 Eur,
7.2 do fondu statickej dopravy 757,58 Eur,
7.3 do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry 46 562,27 Eur.
C. žiada​primátora hlavného mesta SR Bratislavy
vykonať zúčtovanie finančných vzťahov mestských organizácií a hlavným mestom SR Bratislavou založených spoločností s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017.

                                                                                        T: 30. 09. 2018