BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch registra „C“ KN, v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21526/3 a parc. č. 21526/4, Šulekova ulica, v prospech spoločnosti TEBI, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
zriadenie vecného bremena práva stavby na pozemku registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21526/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 31 m² a na časti pozemku registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21526/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10 m², oba zapísané na LV č. 1656, pôsobiace in rem na nehnuteľnosti zapísané na LV č. 5765, a to pozemky registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2761/1 – záhrady vo výmere 1 405 m², parc. č. 2761/20 – záhrady vo výmere 947 m², parc. č. 2761/84 – záhrady vo výmere 927 m², parc. č. 2761/85 – záhrady vo výmere 189 m², parc. č. 2761/86 – záhrady vo výmere 713 m², parc. č. 2761/87 – záhrady vo výmere 4 m², parc. č. 2761/88 – záhrady vo výmere 150 m², parc. č. 2761/93 – záhrady vo výmere 51 m², parc. č. 2761/94 – záhrady vo výmere 255 m², parc. č. 2761/95 – záhrady vo výmere 201 m², parc. č. 2761/96 – záhrady vo výmere 161 m² a parc. č. 2761/97 – záhrady vo výmere 356 m², vo vlastníctve spoločnosti TEBI, spol. s r.o., so sídlom Stará Klenová 7, Bratislava, IČO 35732156, ako oprávneného z vecného bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti hlavného mesta SR Bratislavy strpieť existenciu časti stavby SO 01 Komunikácia a spevnené plochy triedy D1, za predbežnú odplatu za zriadenie vecného bremena v sume 936,23 Eur (zníženie na 50 % zo všeobecnej hodnoty podľa rozhodnutia), stanovenú v súlade s Pravidlami evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené na základe Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy,
 
s podmienkami:
 
1. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bude budúcim oprávneným z vecného bremena podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena nebude budúcim oprávneným z vecného bremena v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Budúci oprávnený z vecného bremena uhradí celú sumu predbežnej odplaty za zriadenie vecného bremena naraz do 30 dní od podpísania zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena obidvoma zmluvnými stranami.