BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh Poriadku odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva a členov komisií mestského zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. zrušuje

uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 14/1995 zo dňa 26. 01. 1995 o pravidlách odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov prijatých uzneseniami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 290/1996 zo dňa 25. 04. 1996, č. 354/1996 zo dňa 27. 06. 1996, č. 434/1996 zo dňa 19. 12. 1996, č. 547/1997 zo dňa 29. 05. 1997, č. 781/1998 zo dňa 28. 05. 1998, č. 344/2000 zo dňa 29. 06. 2000, č. 425/2004 zo dňa 24. 06. 2004 a bod 2 v časti B uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 642/2009 zo dňa 05. 06. 2009.

B. schvaľuje

Poriadok odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a členov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ktorí nie sú poslancami, s účinnosťou od 01. 06. 2018​.