BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 919/2017 zo dňa 27. 09. 2017, ktorým bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5206/13, pre spoločnosť Custom - Pharma III s.r.o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 919/2017 zo dňa 27. 09. 2017 takto:
 
1. pôvodné znenie textu:
„za účelom umiestnenia a prevádzkovania dočasného občerstvovacieho zariadenia tvoreného z prerobených lodných kontajnerov, ako galérie spojenej s kaviarňou a terasou“,

sa nahrádza textom v znení:

„za účelom umiestnenia a prevádzkovania dočasného občerstvovacieho zariadenia tvoreného z prerobených lodných kontajnerov, ako galérie spojenej s kaviarňou a terasou a so službou Barber shop (holičstvo)“;

2. pôvodné znenie textu:
„1. 17,00 Eur/m²/rok – za plochu 200 m² pod občerstvovacím zariadením,
2. 36,50 Eur/m²/rok – za plochu 250 m² pod terasou, čo predstavuje pri celkovej výmere 450 m² ročne sumu 12 525,00 Eur“,

sa nahrádza textom v znení:

„1. 5,00 Eur/m²/rok – od účinnosti dodatku do konca mesiaca, v ktorom bude vydané právoplatné územné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo predstavuje pri výmere 450 m² ročne sumu 2 250,00 Eur,
2. 30,00 Eur/m²/rok – od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo predstavuje pri výmere 450 m² ročne sumu 13 500,00 Eur,
3. od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu:
3.1 17,00 Eur/m²/rok – za plochu 200 m² pod občerstvovacím zariadením,
3.2 36,50 Eur/m²/rok – za plochu 250 m² pod terasou, čo predstavuje pri výmere 450 m² ročne sumu 12 525,00 Eur“.

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 919/2017 zo dňa 27. 09. 2017, ktorým bol schválený nájom časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5206/13, pre spoločnosť Custom - Pharma III s.r.o., so sídlom v Bratislave, predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu žiadosti nájomcu o doplnenie účelu nájmu o službu Barber shop (holičstvo) a zmenu výšky nájomného pre stavebnú činnosť do vydania územného rozhodnutia a pre stavebnú činnosť do kolaudácie dočasného občerstvovacieho zariadenia, ktoré má byť umiestnené na predmete nájmu podľa Zmluvy o nájme pozemku č. 08-83-0750-17-00 zo dňa 20. 11. 2017.