BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov vo výmere 238,26 m² v stavbe so súpis. č. 3042 na Jasovskej 6 v Bratislave, k. ú. Petržalka, na pozemkoch parc. č. 2468/1, parc. č. 2464/50 a parc. č. 2464/47, pre Bratislavskú arcidiecéznu charitu so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov č. 901 vo výmere 238,26 m² v stavbe so súpis. č. 3042 na Jasovskej 6 v Bratislave, k. ú. Petržalka, na pozemkoch, parc. č. 2468/1, parc. č. 2464/50 a parc. č. 2464/47, pre Bratislavskú arcidiecéznu charitu so sídlom v Bratislave, IČO 31780521, za účelom prevádzkovania skladu solidarity „Caritas“ pre pomoc domácnostiam postihnutých povodňami a poskytovanie podporných sociálnych služieb podľa § 12 ods. 1 písm. e) bodov 6 a 7 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (poskytovanie sociálnej služby v práčovni a poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny), na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné 60,00 Eur/m²/rok za hlavné priestory a 18,00 Eur/m²/rok za obslužné priestory, čo predstavuje sumu 9 268,62 Eur ročne za celý predmet nájmu,

s podmienkami:

1. Slovenská katolícka charita, so sídlom v Bratislave, IČO 00179132, podpíše dohodu o ukončení zmluvy o výpožičke č. 24 83 0476 10 00 nebytových priestorov č. 901 vo výmere 238,26 m² v stavbe so súpis. č. 3042 na Jasovskej 6 v Bratislave, k. ú. Petržalka, na pozemkoch, parc. č. 2468/1, parc. č. 2464/50 a parc. č. 2464/47, do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke č. 24 83 0476 10 00 v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Po podpise dohody o ukončení zmluvy o výpožičke č. 24 83 0476 10 00 Slovenskou katolíckou charitou so sídlom v Bratislave, IČO 00179132, bude nájomná zmluva nájomcom podpísaná najneskôr do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Navrhovaný nájom nebytových priestorov č. 901 vo výmere 238,26 m² v stavbe so súpis. č. 3042 na Jasovskej 6 v Bratislave, k. ú. Petržalka, na pozemkoch, parc. č. 2468/1, parc. č. 2464/50 a parc. č. 2464/47, pre Bratislavskú arcidiecéznu charitu so sídlom v Bratislave, IČO 31780521, predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že predmetný nebytový priestor je v súčasnosti využívaný ako sklad solidarity „Caritas“ pre pomoc domácnostiam postihnutých povodňami, ktorý slúži širokej verejnosti a je vnímaný veľmi pozitívne zo strany darcov, ako aj príjemcov pomoci. V tomto projekte plánuje Bratislavská arcidiecézna charita pokračovať a vzhľadom na aktuálnu situáciu na území mestskej časti Bratislava-Petržalka plánuje v predmetnom priestore poskytovať podporné sociálne služby podľa § 12 ods. 1 písm. e) bodov 6 a 7 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.