BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 1)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 631/91, parc. č. 631/92, parc. č. 1141/1 a parc. č. 1141/2, pre mestskú časť Bratislava-Vrakuňa

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom častí pozemkov registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 631/91 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 380 m², parc. č. 631/92 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6 320 m², oba bez založeného listu vlastníctva, ktoré v stave registra „E“ KN zasahujú do pozemkov parc. č. 186, parc. č. 185, parc. č. 183, parc. č. 182, parc. č. 197, parc. č. 76, parc. č. 75, parc. č. 74, parc. č. 177/2, parc. č. 177/1, parc. č. 200, parc. č. 170, parc. č. 169, parc. č. 168/100, parc. č. 167/100, parc. č. 171, parc. č. 172, parc. č. 165, parc. č. 162/1, parc. č. 163/1, parc. č. 164, parc. č. 207, parc. č. 206/200, parc. č. 205/200, parc. č. 204/200, parc. č. 203, zapísaných na LV č. 270, a častí pozemkov registra „C“ KN parc. č. 1141/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 566 m² a parc. č. 1141/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 233 m², oba bez založeného listu vlastníctva, ktoré v stave registra „E“ KN zasahujú do pozemkov, parc. č. 264/1, parc. č. 264/2, parc. č. 266, parc. č. 267, parc. č. 268/1, parc. č. 269/1, parc. č. 269/2, parc. č. 270, parc. č. 271/2, parc. č. 272/1, parc. č. 272/2, parc. č. 272/3, parc. č. 273, parc. č. 274/1, parc. č. 274/2, parc. č. 274/4, parc. č. 275, parc. č. 340/3, parc. č. 309/2, parc. č. 310/1, zapísaných na LV č. 270, spolu vo výmere 28 499 m², pre mestskú časť Bratislava-Vrakuňa so sídlom Šíravská 7, Bratislava, IČO 00603295, za účelom ich užívania mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa ako pozemkov pod stavbami a školskými areálmi slúžiacimi na výchovnovzdelávacie účely, na dobu neurčitú odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné v sume 1,00 Eur/rok za celý predmet nájmu – podľa žiadosti žiadateľa,
 
s podmienkou:
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Návrh na schválenie nájmu častí pozemkov registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 631/91, parc. č. 631/92, parc. č. 1141/1 a parc. č. 1141/2, spolu vo výmere 28 499 m², ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme z dôvodu, že predmetné pozemky si chce mestská časť Bratislava-Vrakuňa prenajať za účelom ich užívania ako pozemkov pod stavbami a školskými areálmi (ZŠ Železničná 14 a ZŠ Rajčianska 3 v Bratislave) slúžiacimi na výchovnovzdelávacie účely, a z dôvodu, že mestská časť Bratislava-Vrakuňa má momentálne rozpracovaný Projekt moderných učební v základných školách, ktorý je časovo obmedzený, avšak bez preukázania právneho vzťahu k pozemkom sa nemôže uchádzať o dotačné zdroje na obnovu škôl a školských zariadení.