BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, Ružinov, Trnávka, Nové Mesto, Karlova Ves a Petržalka, na vybudovanie kontajnerových stojísk

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemkov registra „C“ KN v Bratislave za účelom vybudovania a užívania nových kontajnerových stojísk, dobudovania, rekonštrukcie a užívania jestvujúcich kontajnerových stojísk, na dobu neurčitú, za nájomné 5,00 Eur/m²/rok:
 
k. ú. Nivy
1. časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 9380/10 – ostatné plochy vo výmere 15 m², pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Martinčekova 26 – 28, v zastúpení spoločnosti SENES, spol. s r.o., so sídlom Vlčie hradlo v Bratislave, IČO 31385940,
 
k. ú. Ružinov
2. časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 22192/41 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 m², pre vlastníkov bytov a  nebytových priestorov bytového domu Stropkovská 1 až 21, v zastúpení spoločnosti BYTOSERVIS spol. s r. o., so sídlom Bachova 7 v Bratislave, IČO 30775817,
 
3. časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 15629/1 – ostatné plochy vo výmere 14 m², pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Trebišovská 15, 17, 19, 21, v zastúpení spoločnosti BLAHO-BYT, spol. s r.o., so sídlom Bosákova 5/A v Bratislave, IČO 35729899,
 
k. ú. Trnávka
4. časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 15095/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 16 m², pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Slovinská 8, v zastúpení spoločnosti AUREKA s.r.o., so sídlom Homolova 4 v Bratislave, IČO 31394078,
 
k. ú. Nové Mesto
5. časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 12142/1 – ostatné plochy vo výmere 30 m², bez založeného listu vlastníctva, ktorá v stave registra „E“ KN zodpovedá časti pozemku, parc. č. 12164, zapísaného na LV č. 6051, pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Račianska 87, 89 a 91, v zastúpení spoločnosti Naša správcovská, s.r.o., so sídlom Koceľova 17 v Bratislave, IČO 35842474, 
 
6. časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 22002/1 – ostatné plochy vo výmere 25 m², bez založeného listu vlastníctva, ktorá v stave registra „E“ KN zodpovedá časti pozemku, parc. č. 11891, zapísaného na LV č. 1, pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Račianska 23 a 25, v zastúpení Spoločenstva vlastníkov domu na Račianskej ul. 23 – 25 v Bratislave so sídlom Račianska 23 v Bratislave, IČO 31812546, pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Kraskova 4, 6, 8, 10, v zastúpení Váš správca spol. s r.o., so sídlom Furdekova 4 v Bratislave, IČO 35846925, a pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu J. C. Hronského 22 – 26, v zastúpení Bytového družstva Bratislava III so sídlom Kominárska 6 v Bratislave, IČO 00169633,
 
k. ú. Karlova Ves
7. časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 1674/74 – ostatné plochy vo výmere 19 m², pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Nad lúčkami 45 – 55, v zastúpení Stavebného bytového družstva Bratislava IV so sídlom Polianky 9 v Bratislave, IČO 00169731,
 
8. časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 1669/120 – ostatné plochy vo výmere 22 m², pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Tománková 2, 4, 6, v zastúpení SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o., so sídlom Bebravská 34 v Bratislave, IČO 35815329,
 
k. ú. Petržalka
9. časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 1687 – ostatné plochy vo výmere 30 m², pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Holíčska 1 – 3, v zastúpení  Bytového družstva Petržalka so sídlom Budatínska 1 v Bratislave, IČO 00169765, 

s podmienkou:
 
Nájomné zmluvy budú nájomcami podpísané do 120 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že ktorákoľvek nájomná zmluva podľa bodu 1 – 9 uznesenia v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie v príslušnej časti stratí platnosť.
 
Nájom pozemkov uvedený v návrhu uznesenia je predložený ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko iný spôsob prenájmu vzhľadom na špecifikácie, ktoré tento nájom charakterizujú, by nebol účelný.