BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Uznesenie 85/2015

Skládka odpadu z bývalého závodu CHZJD na Vrakunskej ceste

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

so znepokojením dlhoročné neriešenie mimoriadne nebezpečnej skládky, ktorá zamorením spodných vôd spôsobuje nezvratné následky na zdraví občanov a škody na životnom prostredí v dotknutej oblasti. 

B. žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy,

1. rokovať s ministrom životného prostredia SR o urýchlenom odstránení starej environmentálnej záťaže CHZJD - SK/EZ/B2/136, štátom,

2. poveriť jedného zamestnanca Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý by sa venoval environmentálnym záťažiam komplexne,

T: 31.5.2015

3. vypracovať právnu analýzu, aký subjekt je zodpovedný za starú environmentálnu záťaž, nachádzajúcu sa na rozhraní mestských častí Bratislava-Vrakuňa a Bratislava-Ružinov,

T: 30.6.2015

4. informovať poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a komisiu územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy o podniknutých krokoch na odstránenie environmentálnych záťaží, na ochranu zdravia občanov a životného prostredia,

T: zasadnutie MsZ 25.6.2015 a ďalej štvrťročne

5. požiadať generálneho riaditeľa Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., o predloženie analýzy k stavu podzemných vôd v k. ú. Vrakuňa, Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy,

T: 30.4.2015

6. požiadať ministra životného prostredia SR o poskytnutie výsledkov prieskumu environmentálnej záťaže Vrakunská cesta, skládka CHZJD - SK/EZ/B2/136 a záverečnej správy schválenej Ministerstvom životného prostredia SR, ktorá sa týka tohto prieskumu, a aby na základe týchto dokumentov vypracoval podrobnú informáciu na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.

T: do 30 dní odo dňa schválenia správy Ministerstva životného prostredia SR k prieskumu týkajúceho sa skládky CHZJD - SK/EZ/B2/136