BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Uznesenie 588/2016

Návrh na predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, Ružinov, Nivy za účelom majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom pod stavbou „R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“, stavbou „D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka Sever“ a stavbou „D1 Bratislava, Križovatka Prievoz – Rekonštrukcia“ Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemkov
 
registra „C“ KN v  k. ú. Podunajské Biskupice
LV č. KN  parcela č. register Druh pozemku Celková výmera Podiel
1395 5936/2 C Ost. pl. 233 1/1
1395 5936/3 C Ost. pl. 502 1/1
2214 5750/6 C Ost. pl. 590 1/1
2214 5750/7 C Ost. pl. 2 1/1
2214 5750/10 C Zast. pl. 195 1/1
2214 5939/4 C Zast. pl. 1381 1/1
2214 5939/5 C Zast. pl. 258 1/1
2214 5939/6 C Zast. pl. 420 1/1
2214 5939/11 C Zast. pl. 25 1/1
 
registra „C“ KN v k. ú. Ružinov
LV č. KN  parcela č. register Druh pozemku Celková výmera Podiel
1 23102/2 C Ost. pl. 117 1/1
8613 23102/78 C Orná pôda 28 1/1
8613 23102/176 C Zast. pl. 84 1/1
8613 23102/79 C Orná pôda 9 1/1
8628 23102/77 C Zast. pl. 482 1/1
1833 4038/6 C Zast. pl. 70 1/1
 
registra „C“ KN v  k. ú. Nivy
LV č. KN  parcela č. register Druh pozemku Celková výmera Podiel
1 3782/4 KNC Záhrada 9 1/1
1 3782/5 KNC Záhrada 6 1/1
1 3851/128 KNC Ost. pl. 29 1/1
1 3851/129 KNC Ost. pl. 22 1/1
1 4027/63 KNC Ost. pl. 2 1/1
1 4027/64 KNC Ost. pl. 3 1/1
1 4027/65 KNC Ost. pl. 210 1/1
1167 4027/66 KNC Ost. pl. 4 1/1
1167 4027/67 KNC Ost. pl. 4 1/1
1167 4027/68 KNC Ost. pl. 53 1/1
1167 4027/69 KNC Ost. pl. 1144 1/1
1167 4027/70 KNC Ost. pl. 2 1/1
1167 4027/71 KNC Ost. pl. 14 1/1
1167 4027/72 KNC Ost. pl. 896 1/1
1167 4027/73 KNC Ost. pl. 11 1/1
1167 4027/74 KNC Ost. pl. 1410 1/1
1167 4030/34 KNC Ost. pl. 28 1/1
1167 4031/11 KNC Ost. pl. 210 1/1
1167 4031/12 KNC Ost. pl. 2 1/1
1167 4031/13 KNC Ost. pl. 8 1/1
1167 4031/14 KNC Ost. pl. 15 1/1
1167 4081/25 KNC Ost. pl. 25 1/1
1167 4081/28 KNC Ost. pl. 444 1/1
1167 4081/35 KNC Ost. pl. 21 1/1
1167 4081/36 KNC Ost. pl. 129 1/1
1167 4081/37 KNC Ost. pl. 27 1/1
1167 4081/38 KNC Ost. pl. 33 1/1
1167 4081/39 KNC Ost. pl. 41 1/1
1167 4081/40 KNC Ost. pl. 15 1/1
1167 4081/41 KNC Ost. pl. 5 1/1
1167 4081/46 KNC Ost. pl. 4 1/1
1167 15420/25 KNC Ost. pl. 2 1/1
4288 3437/13 KNC Ost. pl. 23 1/1
4288 3479/4 KNC Zast. pl. 9 1/1
4288 3480/3 KNC Záhrada 6 1/1
4288 4013/7 KNC Zast. pl. 24 1/1
4288 4013/9 KNC Zast. pl. 9 1/1
4288 4013/10 KNC Zast. pl. 18 1/1
4288 4013/12 KNC Zast. pl. 14 1/1
4288 4015/19 KNC Zast. pl. 3 1/1
4288 4081/29 KNC Ost. pl. 95 1/1
4288 4081/30 KNC Ost. pl. 1 1/1
4288 4081/33 KNC Ost. pl. 10 1/1
4288 4081/34 KNC Ost. pl. 10 1/1
4288 15389/5 KNC Zast. pl. 7 1/1
4288 15389/6 KNC Zast. pl. 5 1/1
4288 22197/6 KNC Ost. pl. 41 1/1
4422 15386/17 KNC Ost. pl. 24 1/7
797 4021/8 KNC Ost. pl. 24 1/1
1167 4081/48 KNC Ost. pl. 2440 1/1
1167 4081/49 KNC Ost. pl. 501 1/1
1167 15420/22 KNC Ost. pl. 2 1/1
1167 15420/23 KNC Ost. pl. 237 1/1
1167 4027/59 KNC Ost. pl. 2 1/1
1167 4027/52 KNC Ost. pl. 2 1/1
1167 4027/50 KNC Ost. pl. 12 1/1
1167 4027/53 KNC Ost. pl. 2 1/1
1167 4027/54 KNC Ost. pl. 2 1/1
1167 4027/49 KNC Ost. pl. 251 1/1
1167 4027/48 KNC Ost. pl. 4579 1/1
1167 4027/45 KNC Ost. pl. 952 1/1
1167 4027/44 KNC Ost. pl. 2107 1/1
1167 4027/55 KNC Ost. pl.. 2 1/1
1167 4027/56 KNC Ost. pl. 2 1/1
1167 4027/57 KNC Ost. pl. 2 1/1
1167 4027/58 KNC Ost. pl. 2 1/1
1167 4027/51 KNC Ost. pl. 57 1/1
1167 4027/60 KNC Ost. pl. 2 1/1
1167 4027/61 KNC Ost. pl. 2 1/1
1167 4027/43 KNC Ost. pl. 3258 1/1
1167 4027/42 KNC Ost. pl. 1379 1/1
1167 4027/41 KNC Ost. pl. 173 1/1
1167 4027/40 KNC Ost. pl. 2498 1/1
1167 4027/39 KNC Ost. pl. 16 1/1
1167 4027/38 KNC Ost. pl. 1030 1/1
1167 4027/37 KNC Ost. pl. 2814 1/1
1167 4031/10 KNC Ost. pl. 241 1/1
4288 15467/39 KNC Ost. pl. 1 1/1
4427 15467/38 KNC Ost. pl. 2 3/4
1167 4027/87 KNC Ost. pl. 121 1/1
1167 4027/88 KNC Ost. pl. 8 1/1
1167 4027/89 KNC Ost. pl. 2 1/1
1167 4027/90 KNC Ost. pl. 2 1/1
1167 4031/16 KNC Ost. pl. 154 1/1
1167 15382/10 KNC Zast. pl. 3 1/1
1167 15420/26 KNC Ost. pl. 1 1/1
1167 15420/29 KNC Ost. pl. 8 1/1
1167 15420/30 KNC Ost. pl. 6 1/1
1167 15420/27 KNC Ost. pl. 13 1/1
4427 15425/150 KNC Ost. pl. 31 3/4
4427 15425/184 KNC Ost. pl. 275        3/4
4427 15425/185 KNC Ost. pl. 2       3/4
 
v celkovej výmere 32 743 m2, Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, Bratislava, IČO 35919001, za cenu celkom 2 856 263,73 Eur navrhnutú kupujúcim,

s podmienkami:
 
1.  Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2.  Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
 
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že prevádzané pozemky tvoria trvalý záber stavby „R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“, stavby „D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka Sever“ a stavby „D1 Bratislava, Križovatka Prievoz – Rekonštrukcia“ realizovanej kupujúcim a zároveň sú zaťažené predkupným právom štátu zapísaným na LV č. 1167, 4421, 4422, 4428, 1, 797, 8803, 3061, 1999, 7278 podľa § 7a zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.