BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Uznesenie 51/2015

Návrh na voľbu členov komisií mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy z radov občanov

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie

rozhodnutie komisie mandátovej a komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy o činnosti komisií bez členov - neposlancov.

B. schvaľuje

za členov - neposlancov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:

1. komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu

1. Mgr. Juraj Droba, MBA, M.A. 

2. Ing. Vladimír Holásek 

3. Marek Kovačič, DiS 

4. Mgr. Izabela Kubíková 

5. Mgr. Vladimír Kubovič 

6. Ing. Michaela Potočárová

2. komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania

1. PhDr. Anna Surovcová, CSc.

2. Mgr. Ľubica Karelová, MPH

3. Ing. Alena Krištofičová

4. MUDr. Halka Ležovičová

3. komisia pre ochranu verejného poriadku

1. JUDr., Mgr. Michal Jelenčík 

2. Ing. Alexander Dmitrenko 

3. Miroslav Enciger 

4. Ing. Vladimir Pčolinský, PhD.

4. komisia dopravy a informačných systémov

1. Milan Donoval 

2. Peter Hrapko 

3. Ivan Lechner 

4. Jozef Moravčík 

5. Peter Sádovský 

6. Peter Netri 

7. Bronislav Weigl 

5. komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport

1. Ing. Blanka Čičátková

2. Ing. Peter Lenč

3. RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH

4. Beáta Renertová

5. Jozef Petrovský

C. ukladá

predsedom komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta, komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby a komisie kultúry a ochrany historických pamiatok Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, 

predložiť na marcové zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy návrhy na voľbu členov - neposlancov komisií.

T: 26.3.2015