BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Uznesenie 4/2014

Voľba predsedov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie,

že tajným hlasovaním za predsedov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy boli zvolení:

1. Marian Greksa - komisia mandátová   

2. Ján Budaj - komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta

3. Radovan Jenčík - komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby

4. Jozef Uhler - komisia dopravy a informačných systémov  

5. Rastislav Žitný - komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport

6. Katarína Šimončičová - komisia kultúry a ochrany historických pamiatok

7. Lucia Štasselová - komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania

8. Ľudmila Farkašovská - komisia pre ochranu verejného poriadku

9. Soňa Svoreňová - komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu

10. Milan Vetrák - komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  mestského zastupiteľstva.