BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Uznesenie 359/2016

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 21949/4, parc. č. 21949/14, parc. č. 21949/29 a pozemku v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15132, spoločnosti MURLABO Slovakia, s.r.o. so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

 schvaľuje                                                                                                   

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemkov registra „C“ v   k.  ú. Ružinov, parc. č. 21949/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 m², parc. č. 21949/14 – ostatné plochy vo výmere 151 m2, parc. č. 21949/29 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 202 m2 a pozemku registra „E“ v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15132 – trvalé trávnaté porasty vo výmere 180 m2, spoločnosti MURLABO Slovakia, s.r.o., Panenská 6, 811 03 Bratislava, IČO 35852607, na dobu neurčitú, za účelom realizácie vjazdov a výjazdov k pozemkom parc. č. 15132/50,53,59,60,                 za nájomné:

1.5,00 Eur m²/rok  za obdobie od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie na stavbu vjazdov a výjazdov, čo pri výmere spolu 534 m² predstavuje ročne sumu vo výške 2 670,00 Eur

 

2.30,00 Eur/m²/rok od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie na stavbu vjazdov a výjazdov,  čo pri výmere spolu 534 m² predstavuje ročne sumu vo výške 16 020,00 Eur,

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 45 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

 

                                                                                                                  - - -