BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Uznesenie 3/2014

Zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

zriaďuje

komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to: 

1.     komisiu mandátovú

2.     komisiu finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta

3.     komisiu územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby

4.     komisiu dopravy a informačných systémov

5.     komisiu pre školstvo, vzdelávanie a šport

6.     komisiu kultúry a ochrany historických pamiatok

7.     komisiu sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania

8.     komisiu pre ochranu verejného poriadku

9.     komisiu pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu

10.   komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva.