BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Uznesenie 121/2015

Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava - Schwechat

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

informáciu o stave príprav ropovodu Bratislava - Schwechat.

B. žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, vyzvať spoločnosť BSP Bratislava - Schwechat Pipeline GmbH, organizačná zložka, aby predložila Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy plánovanú trasu ropovodu Bratislava - Schwechat.