BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Uznesenie 107/2015

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1336/1, spoločnosti SLOVAK INVESTMENT GROUP, a.s., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nájom časti pozemku registra „C“ v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1336/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 145 m², spoločnosti SLOVAK INVESTMENT GROUP, a.s., so sídlom na Saratovskej 13 v Bratislave, IČO 31369895, za účelom vybudovania prístavby k obchodnému domu ATRIUM SARATOV umiestnenému na pozemku parc. č. 1336/2, k. ú. Dúbravka, na dobu neurčitú, za nájomné: 

1. 1,00 Eur/m²/rok, čo pri výmere 145 m² predstavuje ročne sumu vo výške 145,00 Eur/rok, od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie,

2. 14,00 Eur/m²/rok, čo pri výmere 145 m² predstavuje ročne sumu vo výške 2 030,00 Eur/rok, od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu,

3. 15,00 Eur/m²/rok, čo pri výmere 145 m² predstavuje ročne sumu vo výške 2 175,00 Eur/rok, od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu,

s podmienkou :

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.