BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010-2014) - Zasadnutie 27.06.2012

 • 27. júna 2012, 15:30 h
 • a 28. júna 2012 (štvrtok) o 9.00 h v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 5. 2012

 2. 2.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislava o poskytovaní starostlivosti a o úhrade za poskytovanú starostlivosť v resocializačnom stredisku pre drogovo závislých

  Materiály
 3. 3.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zmene názvov námestí v mestských častiach Bratislava-Ružinov a Bratislava-Staré Mesto

  Materiály
 4. 4.Návrh na zverenie pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 2844/1, parc. č. 2845/1 a parc. č. 2846/1, do správy Mestských lesov v Bratislave

 5. 5.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3264/24, do správy mestskej časti Bratislava – Petržalka za účelom výstavby plavárne

  Materiály
 6. 6.Návrh na zverenie novovytvorených pozemkov v Bratislave, k.ú. Vajnory, na základe GP č.23/2012, parc.č. 2668/10, 2668/9, 2668/15, 2668/16, do správy mestskej časti Bratislava - Vajnory, vzniknutých z neknihovaného pozemku parc. 349/2

 7. 7.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2475/2, parc. č. 4696 a novovytvorená parc. č. 1580/9 do správy mestskej časti Bratislava – Petržalka za účelom výstavby parkovacích domov

 8. 8.Návrh na schválenie dodatku č. 11 88 0178 11 02 k protokolu o zverení pozemkov v k. ú. Petržalka za účelom realizácie projektu „Revitalizácia Vlasteneckého námestia“

  Materiály
 9. 9.Návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti TEHELNÉ POLE, a.s., so sídlom v Bratislave vkladom hlavného mesta SR Bratislavy ako akcionára spoločnosti, alebo na prevod akcií hlavného mesta SR Bratislavy na spoločnosť TP SLOVAN, s.r.o., so sídlom v Bratislave a na predaj pozemkov parc. č. 15140/38, 57, 58, 68, 69, 70 a 71 v k. ú. Nové Mesto, spoločnosti TEHELNÉ POLE, a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 10. 10.Informácia o prevodoch majetku hlavného mesta SR Bratislavy (Materiál bude doručený v náhradnom termíne)

  Materiály
 11. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa predĺženia platnosti Zmluvy o nájme a o budúcich zmluvách o nájme č. 08-94-1226-02-00 v znení Dodatku č. 08-94-1226-02-01, Dodatku č. 08-94-1226-02-02 a Dodatku č. 08-94-1226-02- 03

  Materiály
 12. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa prenájmu stravovacej prevádzky a stanovenie ceny nájmu za nebytové priestory stravovacej prevádzky

  Materiály
 13. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka parc. č. 22180/13 spoločnosti AIRCRAFT DIAGNOSTIK COMPANY, s. r.o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 14. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa dlhodobého nájmu nehnuteľností – nebytových priestorov vo výmere 752,60 m2 a pozemku parc.č. 3085 vo výmere 2509 m2, nachádzajúcich sa na Bilíkovej 1 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, pre nájomcu Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej so sídlom v Bratislave

  Materiály
 15. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov parc. č. 15641/7 a parc. č. 22192/39 spoločnosti HELIOS spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 16. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov parc. č. 21818/2 spoločnosti REZIDENCIA STRELKOVA, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 17. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 656/1, parc. č. 656/2, parc. č. 656/3, parc. č. 658/1, parc. č. 658/2 a parc. č. 659/1 pre spoločnosť BUILDER, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 18. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3129 pre spoločnosť DOOVDEE s.r.o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 19. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1474 a parc. č. 1484 pre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava so sídlom v Bratislave 3

  Materiály
 20. 20.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, parc. č. 22261/2 a parc. č. 22875 v k. ú. Rača, spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 21. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, parc. č. 7221/1 v k. ú. Rača, spoločnosti Resort – inn, s.r.o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 22. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa dlhodobého nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc.č. 891/152 vo výmere 7881 m2, pre nájomcu Slovenský zväz pozemného hokeja so sídlom v Bratislave

  Materiály
 23. 23.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12201/5 spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť so sídlom v Bratislave

  Materiály
 24. 24.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa krátkodobého nájmu ľadovej plochy a bazénov na prevádzkach Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 25. 25.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľností – nebytových priestorov (malá telocvičňa, dve šatne, sprchy a toalety) vo výmere 255,72 m2 a časti pozemku parc.č. 5605/2 vo výmere cca 5000 m2, nachádzajúcich sa na Dudvážskej č. 6 v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, pre nájomcu GALILEO SCHOOL, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 26. 26.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 190/4 v Bratislave, k. ú. Rusovce Štefanovi Kožkovi

  Materiály
 27. 27.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 22411 a parc. č. 3004/6, spoločnosti Mišíkova, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 28. 28.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 288 a parc. č. 289, pre Nadr Halimi – JADRAN so sídlom v Bratislave

  Materiály
 29. 29.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti APOLLO ARENA, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 30. 30.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k.ú. Dúbravka, parc. č. 3058/50, parc. č. 3058/51, parc. č. 3058/52 a parc. č. 3058/53, spoločnosti Bytový dom Dúbravka s.r.o., so sídlom v Bratislave, a návrh na nájom časti pozemku v Bratislave, k.ú. Dúbravka, parc. č. 3058/1, spoločnosti Bytový dom Dúbravka s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 31. 31.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1978/26 a parc. č. 1978/32, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 32. 32.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 513/1, Líščie údolie, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 33. 33.Návrh na predaj pozemku v Bratislave k. ú. Vinohrady, parc .č. 19228/9, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 34. 34.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 14472/46, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 35. 35.Návrh na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, stavby súp. č. 7841 na parc. č. 1064/2 – Dom smútku, Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Bratislava – Záhorská Bystrica, so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 36. 36.Návrh na zámenu nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoluvlastnícky podiel 1/2 na nehnuteľnosti na Panskej ul. 35 vo vlastníctve spoločnosti SPECTRUM SK, a.s., za nehnuteľnosť na Sedlárskej ul. 2 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ako prípadu hodného osobitného zreteľa (Materiál bude doručený v náhradnom termíne)

  Materiály
 37. 37.Návrh na schválenie majetkovoprávneho vysporiadania medzi hlavným mestom SR Bratislava a Národnou bankou Slovenska ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 38. 38.Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Trnávka, pozemky parc. č. 16991/1,2,25,26,27, 28,29,30 a stavby súp. č. 4200 na parc. č. 16991/1 a súp. č. 4201 na parc. č. 16991/2, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 39. 39.Návrh na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, stavba súp. č. 14127 – hydrofónna stanica na parc. č. 3599, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 40. 40.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3652/17, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 41. 41.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3553/44, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 42. 42.Územný plán zóny Dunajská, zmeny a doplnky 2010/2

 43. 43.Návrh na systém pomoci viacdetným rodinám

  Materiály
 44. 44.1) Petícia občanov- protest proti premiestneniu súsošia Štúrovcov z Námestia Ľudovíta Štúra v Bratislave 2) Petícia za návrat monumentu Márie Terézie na pôvodné miesto a dôstojný presun súsošia Štúrovcov na Námestie slobody

  Materiály
 45. 45.Návrh na realizáciu projektu ,,Trolejbusová trať konečná Gaštanová“

  Materiály
 46. 46.Návrh na realizáciu projektu ,,Trolejbusová trať Trenčianska“

  Materiály
 47. 47.Návrh na realizáciu projektu ,, Vybudovanie prestupnej integrovanej zastávky MHD na Radlinského ulici“

  Materiály
 48. 48.Výsledky socio-ekonomickej analýzy hlavného mesta pre výber mestských oblastí pre projekt: „Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí“ (Materiál bude doručený v náhradnom termíne)

 49. 49.Návrh dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Gerium a dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov pri kríži

  Materiály
 50. 50.Informácia o realizácii „Programu výstavby bytov v Bratislave“

  Materiály
 51. 51.Informácia o aktuálnom právnom stave Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 52. 52.Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011

  Materiály
 53. 53.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012

  Materiály
 54. 54.Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 833/2009 zo dňa 17. 12. 2009

 55. 55.Návrh na odňatie správy pozemkov v k. ú. Petržalka, návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, k. ú. Trnávka spoločnosti Kráľova hora, s.r.o., so sídlom v Bratislave a návrh na schválenie nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, od spoločnosti Kráľova hora, s.r.o., so sídlom v Bratislave (Materiál bude doručený v náhradnom termíne)

  Materiály
 56. 56.Návrh na delegovanie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy do rád škôl a do rád školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 57. 57.Návrh na schválenie požiadavky Prima banky Slovensko, a.s. v súvislosti s plnením podmienok Zmluvy o úvere č. 10/085/08 zo dňa 23. 7. 2008 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 21. 7. 2009

  Materiály
 58. 58.Návrh na riešenie domu na Rezedovej č. 3 v Bratislave

  Materiály
 59. 59.Návrh na schválenie zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy za konateľa obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r. o. (Materiál bude doručený v náhradnom termíne)

 60. 60.Návrh na zmenu časti A bodu 2 uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Bratislavy č. 64/2011 zo dňa 31. marca 2011

  Materiály
 61. 61.Materiály, ktoré boli prerokované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť dňa 21. júna 2012

  Materiály
 62. 62.Materiály, ktoré boli prerokované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. dňa 27. júna 2012

  Materiály
 63. 63.Materiály, ktoré boli prerokované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava, a. s. dňa 26. júna 2012

  Materiály
 64. 64.Materiály, ktoré boli prerokované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. dňa 20. júna 2012

  Materiály
 65. 65.Informácia o činnosti akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzeným s majoritnou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 , ktorých predsedami dozorných rád sú poslanci Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 66. 66.Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne (Materiál bude doručený v náhradnom termíne)

  Materiály
 67. 67.Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Landererova ul. 1, 811 09 Bratislava (Materiál bude doručený v náhradnom termíne)

  Materiály
 68. 68.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 6

  Materiály
 69. 69.Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 2012

  Materiály
 70. 70.Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na prenájom nebytových priestorov na Plavárni Pasienky, Saune Delfín a Zimnom štadióne Harmincova na sezónu 2012/2013

  Materiály
 71. 71.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na Zimnom štadióne Harmincova 3 v Bratislave, k.ú. Dúbravka

  Materiály
 72. 72.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v Saune Rosnička, ul. M. Sch. Trnavského 2/C v Bratislave, k.ú. Dúbravka

  Materiály
 73. 73.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom pozemku, nebytových priestorov na prízemí a suteréne v objekte na Svätoplukovej ul. č. 3 v Bratislave, k. ú. Nivy, objekty a pozemok sú zverené do správy organizácii MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

 74. 74.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 729/24 a parc. č. 730, Hradná ul., formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 75. 75.Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, nebytového priestoru č. 906 na prízemí, vo výmere 151,19 m2, nachádzajúceho sa v bytovom dome Panská ul. č. 2, súp. č. 242, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 76. 76.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 327/10, Hadia cesta, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 77. 77.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3888/51, parc. č. 3888/56, parc. č. 3888/105, parc. č. 3888/106, parc. č. 3888/124, parc. č. 3888/125 a parc. č. 3888/127 pod korytom Vydrice

  Materiály
 78. 78.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3138/7

  Materiály
 79. 79.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc.č.4423/10

 80. 80.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21928/3

 81. 81.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15666/13 a časť parc. č. 15666/3, spoločnosti TERNO Slovensko, spotrebné družstvo, so sídlom v Bratislave

 82. 82.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3375/1 a parc. č. 3375/6, spoločnosti SHELL Slovakia, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 83. 83.Návrh na predaj časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 580/7 a parc. č. 580/35 na ulici Strmé sady

 84. 84.Návrh na predaj rekreačnej chaty so súp. č. 816 a pozemkov parc. č. 5079/14, parc. č. 5079/15, parc. č. 5079/69 v okrese Senica, obci Sekule, k. ú. Sekule, rekreačná oblasť Moravský Ján – Sekule, formou priameho predaja s cenovou ponukou

  Materiály
 85. 85.Návrh na schválenie 2. kola zverejnenia zámeru na nájom nebytového priestoru na prízemí objektu na Bodrockej ul. č. 44 v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice 7

  Materiály
 86. 86.Návrh na schválenie finančného príspevku na zabezpečenie internetu pre Múzeum mesta Bratislavy Antická Gerulata Bratislava – Rusovce

 87. 87.Návrh na odňatie časti pozemku parc. č. 135 k. ú. Rusovce mestskej časti Bratislava – Rusovce a na zverenie novovytvorených pozemkov v k. ú. Rusovce do správy Múzea mesta Bratislavy – Antická Gerulata Bratislava – Rusovce

 88. 88.Návrh na kúpu pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 15294/36 od DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava, so sídlom v Bratislave

 89. 89.Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní, k. ú. Petržalka

 90. 90.Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní, k. ú. Rača

 91. 91.Návrh na späťvzatie odvolania Hlavného mesta SR Bratislavy podaného dňa 25.10.2010 voči rozsudku Okresného súdu Bratislava IV, sp.zn.: 186/06 zo dňa 15.04.2010 v plnom rozsahu

  Materiály
 92. 92.Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 479/2012 zo dňa 01.03.2012

  Materiály
 93. 93.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Nábr. arm. gen. Ľ. Svobodu 42, Slatinská 2, Žitavská 4, Račianska 63, Sibírska 35, 37, Brodská 2, 4, 6, 8, Karloveská 51, 53, 55, Silvánska 12, 14, 16, Lachova 18, Muškátová – garáže, vlastníkom bytov a nebytových priestorov

  Materiály
 94. 94.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.37/2011 zo dňa 03.03.2011 a č. 297/2011 zo dňa 29. 09. 2011

  Materiály
 95. 95.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 96. 96.Interpelácie

 97. 97.Rôzne

Informačné materiály

 1. a.Informačné materiály