BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 32

Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy č. 616/2012 zo dňa 31. 05. 2012 a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý nájom nehnuteľností, za účelom vybudovania športového areálu a parkoviska – objektu bývalého cyklistického štadióna ul. Odbojárov a Kalinčiakova, a to pozemkov parc. č. 11280/1, 11280/34, 11280/35, 11280/46, 11280/48, 11280/54, 11280/55, 11280/56, 11280/57 a stavby súp. č. 7768 na pozemkoch parc. č. 11280/46 a 11280/57 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto bez finančnej účasti hlavného mesta SR Bratislavy


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.