BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010-2014) - Zasadnutie 25.06.2014

 • 25. júna 2014, 16:30 h
 • v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 05. 2014

 2. 2.Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013 a hodnotiaca správa za rok 2013 (rokovanie o tomto bode bude ako prvé vo štvrtok 26.6.2014)

 3. 3.Návrh Rámcovej úverovej zmluvy medzi Rozvojovou bankou Rady Európy a Hlavným mestom SR Bratislavy (rokovanie o tomto bode bude ako druhé vo štvrtok 26.6.2014)

 4. 4.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 (rokovanie o tomto bode bude ako tretie vo štvrtok 26.6.2014)

 5. 5.Informácia o dlhovej službe hlavného mesta SR Bratislavy, ozdravenie a výhľad do roku 2018 (rokovanie o tomto bode bude ako štvrté vo štvrtok 26.6.2014)

 6. 6.Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy – Zmeny a doplnky 03 (rokovanie o tomto bode bude ako piate vo štvrtok 26.6.2014) 2

 7. 7.Vybrané podnety s potenciálom na zapracovanie do zmien a doplnkov UPN hlavného mesta SR Bratislavy (rokovanie o tomto bode bude ako šieste vo štvrtok 26.6.2014)

 8. 8.Informácia o spracovaní územných generelov Územný generel školstva hlavného mesta SR Bratislavy Územný generel zdravotníctva hlavného mesta SR Bratislavy Územný generel sociálnej starostlivosti hlavného mesta SR Bratislavy (rokovanie o tomto bode bude ako siedme vo štvrtok 26.6.2014)

 9. 9.Návrh na schválenie prenájmu časti územia mestských hradieb pozdĺž Staromestskej ulice v Bratislave na pozemku parc. č. 431, k. ú. Staré Mesto, občianskemu združeniu „Obnova Baxovej veže“, ako prípad hodný osobitného zreteľa (bod bude prerokovaný 26.6.2014)

 10. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľností - nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe súp. číslo 1952 na pozemku parc. č. 1415 a pozemku parc. č. 1416, k. ú. Dúbravka, pre Centrum voľného času, so sídlom v Bratislave, na dobu neurčitú (bod bude prerokovaný 26.6.2014)

 11. 11.Návrh na schválenie nájmu bazénov a posilňovne v Plavárni Pasienky, Junácka 4, Bratislava ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 12. 12.Návrh na schválenie nájmu ľadových plôch a šatňových priestorov na zimných štadiónoch v správe STARZu ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 13. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2408/1, občianskemu združeniu Priatelia Bartókovej ulice so sídlom v Bratislave

 14. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3250/5, parc. č. 21502/4 a parc. č. 21845, Prvej distribučnej spoločnosti s r.o. so sídlom v Bratislave

 15. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21385/1 a parc. č. 21386/2, spoločnosti KSA, a.s. so sídlom v Košiciach

 16. 16.Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov vo výmere 257,60 m2 v stavbe súpis. č. 361, na pozemku parc. č. 344 na Sedlárskej 4 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti LEDERER s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 17. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13461/1, parc. č. 13639/8, parc. č. 15101/4, parc. č. 15102/22, parc. č. 15102/23, parc. č. 15102/29, parc. č. 15115/98, parc. č. 13461/1, parc. č. 15102/1, parc. č. 15113/1, parc. č. 21968/1 pre spoločnosť G.S.B.V., s.r.o. so sídlom v Bratislave

 18. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavieb trolejbusových tratí Pražská – Hroboňova a Patrónka – Vojenská nemocnica v Bratislave, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť so sídlom v Bratislave

 19. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1100/147, spoločnosti HORSEN, s.r.o. so sídlom v Bratislave 3

 20. 20.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v k. ú. Nivy, parc. č. 21796/1, parc. č. 21812 a parc. č. 21800, spoločnosti SLOVNAFT, a.s . so sídlom v Bratislave

 21. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v k. ú. Trnávka, parc. č. 15095/14 občianskemu združeniu Cesta z mesta, so sídlom v Bratislave

 22. 22.Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov vo výmere 141,46 m2 v Podchode na Trnavskom mýte v Bratislave, k. ú. Nové Mesto a k. ú. Nivy pre spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, a. s., ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 23. 23.Návrh na schválenie predĺženia doby nájmu nehnuteľností v areáli na Hradskej ul. v Bratislave, k. ú. Vrakuňa o 20 rokov a úprava účelu nájmu, pre Domov pre každého, občianske združenie na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova v SR, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 24. 24.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľností – veľkej telocvične, nachádzajúcej sa na Dudvážskej ulici č. 6 v Bratislave, v k. ú. Podunajské Biskupice, pre spoločnosť GALILEO SCHOOL, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 25. 25.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľností – veľkej telocvične, nachádzajúcej sa na Dudvážskej ulici č. 6 v Bratislave, v k. ú. Podunajské Biskupice, pre spoločnosť GAUDEAMUS, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 26. 26.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, časť parc. č. 7094/1, pre spoločnosť Orange Slovensko, a.s. so sídlom v Bratislave.

 27. 27.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 7061, spoločnosti Malé Krasňany s. r. o., so sídlom v Bratislave - dopravné napojenie

 28. 28.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 7061, spoločnosti Malé Krasňany s. r. o., so sídlom v Bratislave - obytný súbor

 29. 29.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1669/467, Marekovi Bobuľovi a Zuzane Klčovej

 30. 30.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1669/467, Matúšovi Szabóovi a Ing. Lucii Vaculovej

 31. 31.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1259/3, spoločnosti NEXT INVEST, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 32. 32.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1456, Spoločenstvu vlastníkov bytov Galbavého 1, so sídlom v Bratislave

 33. 33.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1336/1, spoločnosti SLOVAK INVESTMENT GROUP, a.s., so sídlom v Bratislave

 34. 34.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1287/2, parc. č. 2108, parc. č. 1937, parc. č. 4630/1, parc. č. 4628, parc. č. 3544, parc. č. 1385, parc. č. 379, parc. č. 298/2, parc. č. 1538, parc. č. 3547, parc. č. 1306 na užívanie prístupov k nebytovým priestorom v Bratislave

 35. 35.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1366, pre Muhammada Asghara, trvale bytom v Hainburgu, Rakúska republika, prechodne bytom v Bratislave

 36. 36.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5398/4, parc. č. 5399, parc. č. 5402/2, parc. č. 5402/3 pre spoločnosť VODOTIKA – MG, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave

 37. 37.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 77/1 pre spoločnosť BYTY, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave a parc. č. 50/1 pre Ing. Miloša Podolského IMP so sídlom Most pri Bratislave

 38. 38.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2 pre spoločnosť Správca VŠEMvs, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 39. 39.Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov vo výmere 414,24 m2 v stavbe súp. č. 3069 na pozemku parc. č. 2470 na Jasovskej 2 v Bratislave, k. ú. Petržalka pre spoločnosť Galek, s.r.o. ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 40. 40.Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 601/2012 zo dňa 31.5.2012 prijatého k návrhu na nájom pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti EKORDA, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 41. 41.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa uzatvorenia Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0708 08 00 v znení Dodatku č. 1, spoločnosti VILLA RUSTICA, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 42. 42.Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 23028/10, parc. č. 23028/11 a parc. č. 23028/12, Ing. Antonovi Scheberovi a Danici Scheberovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 43. 43.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5418/3 a parc. č. 5418/8, spoločnosti Unit trade s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 44. 44.Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 213/26 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za parc. č. 213/27 a parc. č. 213/28 vo vlastníctve Zuzany Božíkovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 45. 45.Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 1460/14, parc. č. 1460/15, parc. č. 1460/16 a parc. č. 1460/17, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 46. 46.Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 691/4 za parc. č. 807 s Milanom Kovašichom, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 47. 47.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 23013/1, spoločnosti Národný futbalový štadión, a.s., so sídlom v Bratislave

 48. 48.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, k. ú. Nivy, k. ú. Ružinov, k. ú. Podunajské Biskupice, k. ú. Trnávka, k. ú. Nové Mesto, k. ú. Rača, k. ú. Vajnory, k. ú. Vrakuňa, k. ú. Vinohrady, k. ú. Devínska Nová Ves, k. ú. Dúbravka, k. ú. Karlova Ves, k. ú. Rusovce a k. ú. Petržalka, spoločnostiam Akzent BigBoard, a.s., ISPA, spol. s r.o., euroAWK, spol. s.r.o., GRYF MEDIA, s.r.o., Ing. Ladislav Strašil – NUBIUM, REBLOK a.s. a Outdoor Media, s.r.o.

 49. 49.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc a o zmene názvu námestia v mestskej časti Bratislava-Devín

 50. 50.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 51. 51.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

 52. 52.Návrh na opätovné prerokovanie a určenie mesačného platu primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 53. 53.Informácia o činnosti hlavného mesta SR Bratislavy v rámci Združenia miest a obcí Slovenska a Únie miest Slovenska za I. polrok 2014

 54. 54.Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, realizovaní separovaného zberu a recyklácie druhotných surovín

 55. 55.Etický kódex volených predstaviteľov

 56. 56.Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za jednotlivé mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy na volebné obdobie 2014 – 2018

 57. 57.Dodatok č. 8 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 58. 58.Návrh dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy

 59. 59.Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci na zabezpečenie činnosti nocľahárne MEA CULPA na Hradskej 2/B v Bratislave

 60. 60.Pravidlá Občianskeho rozpočtu

 61. 61.Program aktívneho starnutia hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2014 – 2020

 62. 62.Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board za rok 2013

 63. 63.Iniciatíva Európskej komisie „Mayors Adapt“

 64. 64.Stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hlavného mesta SR Bratislavy

 65. 65.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

 66. 66.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave a o návrhu Dodatku č. 1 ku Zmluve o budúcej kúpnej zmluve

 67. 67.Petícia občanov za zachovanie parkoviska na konci Hraničnej ulici v Bratislave, parc. č. 15486/1, k. ú. Ružinov, proti jeho predaju a investičnému zámeru uskutočniť na tejto parcele výstavbu 8 – poschodového obytného domu (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)

 68. 68.Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)

 69. 69.Návrh na schválenie zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v dozornej rade obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s.

 70. 70.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky z titulu sankcií z omeškania

 71. 71.Informácia o príprave podkladov k vypracovaniu harmonogramu/etapizácie postupnej rekonštrukcie budovy na Uránovej 2 na roky 2014 – 2018 pre potreby ZUŠ Exnárova, vrátane vysporiadania nájomného vzťahu s nájomníkom budovy na Uránovej ulici 2

 72. 72.Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov podľa zákona č. 261/2011 Z.z – plnenie uznesenia MsZ č. 1458/2014 časť B zo dňa 26.3.2014

 73. 73.Informácia k správe o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra SR Bratislavy

 74. 74.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 75. 75.Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 2014

 76. 76.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 881/2012 zo dňa 22.11.2012, prijatého k návrhu na stanovenie výšky úhrady za užívanie a výšky nájomného, Jednotnému majetkovému fondu zväzov odborových organizácií v SR, so sídlom v Bratislave

 77. 77.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1516/2014 zo dňa 24.04.2014, ktorým bolo schválené zverenie novovytvorených pozemkov v Bratislave, parc. č. 15638/129, parc. č. 15640/60, parc. č. 15640/61, k. ú. Ružinov, Medzilaborecká ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov

 78. 78.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1427/2014 zo dňa 06.03.2014, ktorým bolo schválené zverenie pozemkov registra „C“ KN parc. č. 409, 3400/160, 3100/1, 3100/2 a 3100/3 v prospech mestskej časti Bratislava – Dúbravka

 79. 79.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, pozemkov parc. č. 2939 a parc. č. 2940 a stavby súpis. č. 1240 na pozemku parc. č. 2940, k. ú. Staré Mesto, Pažického č. 4, do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

 80. 80.Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, pozemku parc. č. 889/16, do správy mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

 81. 81.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4373/7, do správy mestskej časti Bratislava – Petržalka

 82. 82.Návrh na neschválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže a zrušenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 17007/46 a parc. č. 17007/47, Banšelova, Terchovská ulica

 83. 83.Návrh na schválenie vybratého účastníka obchodnou verejnou súťažou formou výberu víťaza elektronickou aukciou na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2937/10, Mlynská dolina

 84. 84.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý nájom nehnuteľností – pozemkov parc. č. 19713/3, parc. č. 19598, parc. č. 19599, parc. č. 19603/1 v k.ú. Bratislave, k. ú. Vinohrady, za účelom vybudovania areálu reštaurácie v lokalite „Železná studnička – Rotunda“ v území Hornej Mlynskej doliny

 85. 85.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov vo výmere 22,2 m2 - Podchod Patrónka k. ú. Karlova Ves

 86. 86.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov vo výmere 55,64 m2 v Podchode Patrónka, k. ú. Karlova Ves

 87. 87.Návrh na neschválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže a zrušenie obchodnej verejnej súťaže na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4512, Korabinského ulica a na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4512, Korabinského ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 88. 88.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1866/1, Gagarinova ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže s možnosťou využitia prvkov elektronickej aukcie 8

 89. 89.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 3569, Rosná ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže s možnosťou využitia prvkov elektronickej aukcie

 90. 90.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 1839/1, parc. č. 1840/1 a parc. č. 1841/2, Lamačská cesta, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 91. 91.Návrh na zriadenie vecného bremena k pozemkom v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, k. ú. Vinohrady a k. ú. Petržalka, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave

 92. 92.Návrh na zriadenie vecného bremena k pozemku v Bratislave, parc. č. 2522/5, k. ú. Karlova Ves, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave

 93. 93.Návrh na zriadenie vecného bremena pre inžiniersku stavbu „Trafostanica“ bez súpisného čísla, postavenej v rámci stavby „Napojenie prevádzkových priestorov EDOS“, k. ú. Petržalka, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave

 94. 94.Návrh na schválenie zámeru predaja eskalátorov zn. Thyssen, nachádzajúcich sa v objekte „Stará tržnica“ v Bratislave, formou priameho predaja s cenovou ponukou

 95. 95.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3096/3, parc. č. 3096/4 a parc. č. 3096/5, vlastníkom stavieb – garáží, Donovalova ul.

 96. 96.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 5526/7, Ing. Jánovi Žlnkovi

 97. 97.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 779/1, parc. č. 779/2 a parc. č. 779/3, COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo – majetkovoprávne usporiadanie pozemkov

 98. 98.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1860/18, spoločnosti BILLA, s.r.o., so sídlom v Bratislave – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou

 99. 99.Návrh na predaj pozemku pod garážou v Bratislave, v spoluvlastníckom podiele 1/2, k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/30, Ing. Henriete Tittlovej

 100. 26.6. 2014 o 16.00 h vystúpenie občanov

Informačné materiály

 1. a.Informačné materiály