International

Google Translator

Vyhľadávanie 


 
 

Cesta: Titulka > Mesto a jeho správa > Zastupiteľstvo > Rokovací poriadok

 

Zápisnica zo zasadnutia dňa 20.1.2011

 

 
 

Program:

1.      Príhovor predsedníčky komisie a predstavenie členov komisie

2.      Prerokovanie a schválenie rokovacieho poriadku komisie

3.      Voľba podpredsedu komisie

4.      Príprava rámcového plánu činnosti komisie na rok 2011

5.      Príprava kandidátky  neposlancov MsZ – odborníkov za členov komisie

6.      Prerokovanie spôsobu distribúcie podkladových materiálov a zápisníc

7.      Informácia o realizácii zámerov vyplývajúcich z koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2009 – 2015

8.      Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených mestským   

      kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy v Centre voľného času, Štefánikova 35,

      Bratislava

9.      Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených mestským

      kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy v Základnej umeleckej škole Miloša

      Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava

10.  Informácia o činnosti a zámeroch rady Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej

      kultúry v hl.m.SR Bratislave

11.  Príprava návrhov na schválenie nových členov rád škôl a školských zariadení z radov poslancov MsZ

12.  Rôzne

 

Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15.00 h v zasadačke magistrátu č. 103,   otvorila a viedla ho predsedníčka komisie Ing. Viera Kimerlingová.

                                                                                                         

K bodu 1

Príhovor predsedníčky komisie a predstavenie členov komisie

p. Kimerlingová privítala nových členov komisie a zaželala im v pôsobení v komisii veľa úspechov /komisia má v súčasnosti 7 členov – poslancov MZ/.

Do programu rokovania bol zaradený bod: „informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených v mestskej príspevkovej organizácii STARZ.

Prítomní členovia komisie konštatovali, že na rokovaní nie je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.

Hlasovanie: za 3 z 3 prítomných

 

K bodu 2

Prerokovanie a schválenie rokovacieho poriadku komisie

Komisia sa zaoberala predloženým rokovacím poriadkom a jeho schválenie posunula na nastávajúce rokovanie komisie.

Hlasovanie: za 3 z 3 prítomných

 

K bodu 3

Voľba podpredsedu komisie

Voľbu podpredsedu komisie posunuli prítomní členovia na nastávajúce rokovanie komisie.

Hlasovanie: za 3 z 3 prítomných

 

K bodu 4

Príprava rámcového plánu činnosti komisie na rok 2011

Komisia sa zaoberala predloženým plánom činnosti a po diskusii navrhla:

4.1    posunúť doplnenie a schválenie na ďalšie rokovanie komisie,

4.2    členov komisie požiadala, aby si do plánu činnosti pripravili svoje vlastné návrhy a na nastávajúcom rokovaní ich doplnili, prípadne ich vopred zaslali tajomníkovi komisie,

4.3    zasadnutia zabezpečovať vždy vo štvrtok o 15.00 h týždeň pred rokovaním MZ v zasadačke magistrátu č. 103, alebo v zasadačke Primaciálneho paláca č. 107.

Hlasovanie: za 3 z 3 prítomných

 

K bodu 5

Príprava kandidátky  neposlancov MsZ – odborníkov za členov komisie

Informáciu k bodu poskytol tajomník a informoval, že všetky návrhy je potrebné adresovať kancelárii primátora.

Komisia po diskusii,  k danému bodu:

5.1 odporúča, aby boli v komisii zastúpení 5 odborníci, z toho dvaja pre šport a traja pre

      školstvo a vzdelávanie,

5.2 komisia sa prípravou kandidátky a odporúčaním bude zaoberať na nastávajúcom rokovaní.

Hlasovanie: za 3 z 3 prítomných

 

K bodu 6

Prerokovanie spôsobu distribúcie podkladových materiálov a zápisníc

Po diskusii k danému bodu komisia:

6.1 súhlasila so zasielaním, pozvánok, podkladových materiálov, zápisníc a iných potrebných

      materiálov elektronickou poštou,

6.2 na požiadanie budú jednotlivcom zaslané materiály aj poštou,

6.3 danou problematikou sa komisia bude zaoberať na nastávajúcom rokovaní.

Hlasovanie: za 3 z 3 prítomných

 

K bodu 7

Informácia o realizácii zámerov vyplývajúcich z koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2009 – 2015

K danému bodu poskytol písomné materiály a ústnu informáciu tajomník.

Po diskusii vzala  komisia informáciu na vedomie.

Hlasovanie: za 3 z 3 prítomných

 

K bodu 8

Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených mestským    kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy v Centre voľného času, Štefánikova 35, Bratislava

K danému bodu poskytol písomné materiály  tajomník.

Po diskusii vzala komisia informáciu na vedomie.

Hlasovanie: za 3 z 3 prítomných

 

K bodu 9

Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených mestským

kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy v Základnej umeleckej škole Miloša

Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava

K danému bodu poskytol písomné materiály  tajomník.

Po diskusii vzala komisia informáciu na vedomie.

Hlasovanie: za 3 z 3 prítomných

 

K bodu 10

Informácia o činnosti a zámeroch rady Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej

kultúry v hl.m.SR Bratislave

K danému bodu poskytol písomné materiály a ústnu informáciu tajomník.

Po diskusii k danému bodu komisia:

10.1 vzala informáciu na vedomie,

10.2 konštatovala, že doterajším členom rady fondu zanikol funkčný mandát dňom ukončenia

        ich poslaneckého mandátu,

10.3 navrhuje, aby primátor za členov   Rady fondu navrhol  poslancov-členov komisie pre

        školstvo, vzdelávanie a šport MZ /členov rady fondu vymenúva a odvoláva MZ na návrh

         primátora v zmysle § 3, odsek (1) štatútu peňažného fondu.../

Hlasovanie: za 3 z 3 prítomných

 

K bodu 11

Príprava návrhov na schválenie nových členov rád škôl a školských zariadení z radov poslancov MsZ

K danému bodu poskytol písomné materiály a ústnu informáciu tajomník a p. Kimerlingová.

Po diskusii komisia:

11.1 vzala informáciu na vedomie,

11.2 odporúča, aby sa návrhmi zaoberali jednotlivé politické kluby a obsadili voľné miesta po

        tých členoch rád škôl, ktorým zanikol mandát poslancov MZ,

11.3 návrhy zasielať tajomníkovi komisie.

Hlasovanie: za 3 z 3 prítomných

 

K bodu 12

Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených v mestskej príspevkovej organizácii STARZ

K danému bodu poskytol písomné materiály  tajomník.

Po diskusii vzala komisia informáciu na vedomie.

Hlasovanie: za 3 z 3 prítomných

 

K bodu 13

Rôzne

13.1 komisia odporúča, aby zasadačka č. 103 bola vybavená vešiakom na kabáty,

13.2 p. Valovič informoval o 2 športových podujatiach, na ktorých príprave sa podieľa

 a podporuje ich hlavné mesto:

Baba Cup 2011 Bratislavy a Bratislavskej župy – 3. ročník snowboardových

pretekov mládeže dňa 29.1.2011 od 10.00 h v lyžiarskom stredisku Pezinská Baba,

Medzinárodné preteky v zápasení mládeže – 20. ročník v dňoch 29.-30.1.2011

 v zápasníckej hale na Hrobákovej ulici.

 

Nastávajúce   rokovanie komisie je plánované na 17. 2. 2011 o 15.00 h.

 

 Ing. Viera Kimerlingová, v.r.

 predsedníčka komisie pre školstvo,

 vzdelávanie a šport MZ

Zapísal: PaedDr. Marián Valovič

tajomník komisie

V Bratislave 20.1.2011

 

 
 

 

Vyberáme

Kontakt

©
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, Tel: +421 2 5935 6111, E-mail: webmaster@bratislava.sk

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Autorské práva | Implementácia | Redakčný a publikačný systém | Prehlásenie o ochrane súkromia | Podmienky pre použitie | Prístupnost | Prihlásiť sa | Registrovať sa | VPN | VPN W7

Bratislava on line

  • Facebook
  • Flickr
  • I
  • RSS
  • Twitter