International

Google Translator

Vyhľadávanie 


 
 

Cesta: Titulka > Mesto a jeho správa > Zastupiteľstvo > Rokovací poriadok

 

Zápisnica zo zasadnutia dňa 20.4.2011

 

 
 

Program:

1.      Kontrola zápisnice a uznesení

2.      Prerokovanie  žiadostí zriaďovateľov o súhlas  k zaradeniu školy alebo školského zariadenia do  siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR

3.      Informácia o stave hlavných cykloturistických trás v Bratislave a ďalšie perspektívy ich

budovania

4.      Informácia o zimnej sezóne a príprava letnej sezóny v zariadeniach STARZ-u

5.      Prerokovanie organizačno-technického a finančného zabezpečenia Turnaja 5-miest Budapešť – Viedeň – Bratislava – Ľubľana – Záhreb

6.      Rôzne

 

Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15.00 h v zasadačke magistrátu č. 103,   otvorila a viedla ho predsedníčka komisie Ing. Viera Kimerlingová, ktorá na rokovaní privítala vedúcu oddelenia kultúry, školstva a športu magistrátu Mgr. Elenu Polákovú, námestníčku riaditeľa STARZ-u Ing. arch. Szabovú a Ing. Klaudiu Košíkovú z oddelenia kultúry, školstva a športu magistrátu.

                                                                                                         

K bodu 1

Kontrola zápisnice a uznesení

K zápisnici č. 3/2011 neboli pripomienky.  Úlohy boli splnené.

K navrhnutému programu rokovania neboli pripomienky.

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

1.1  vzala informáciu o plnení úloh na vedomie,

1.2  schválila navrhnutý program rokovania.

Hlasovanie: za 5 z 5 prítomných

 

K bodu 2

Prerokovanie  žiadostí zriaďovateľov o súhlas  k zaradeniu školy alebo školského zariadenia do  siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR

Na rokovanie bolo predložené 7 žiadostí od piatich subjektov, ku ktorým poskytla ústne informácie Ing. Košíková.

Komisia po prerokovaní žiadostí a diskusii prijala nasledovné uznesenie:

2.1 Odporúča zaradiť výdajňu školskej jedálne pri Súkromnej základnej škole s materskou školou Montessori, na Heyrovského ulici č. 22 v Bratislave, do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Hlasovanie: za 5 z 5 prítomných

 

2.2 Odporúča zaradiť Súkromnú základnú umeleckú školu Talentina /zriaďovateľ MENTOR, n.o./, do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Hlasovanie: za 5 z 5 prítomných

 

2.3 Odporúča zaradiť Súkromné centrum voľného času Talentino / zriaďovateľ MENTOR, n.o./, do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 2

2.4 Odporúča zaradiť Súkromnú materskú školu Mercury, Zadunajská ul. 27, Bratislava do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Hlasovanie: za 4 zo 4 prítomných, p. Kimerlingová pre zaujatosť nehlasovala

 

2.5 Odporúča zaradiť Súkromnú základnú školu Mercury, Zadunajská ul. 27, Bratislava do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Hlasovanie: za 4 zo 4 prítomných, p. Kimerlingová pre zaujatosť nehlasovala

 

2.6 Odporúča zaradiť Súkromnú materskú školu /zriaďovateľ SCHOOL s.r.o., Župné nám. 2, Bratislava/ do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Hlasovanie: za 5 z 5 prítomných

 

2.7 Odporúča zaradiť Spojenú školu /zriaďovateľ spoločnosť ALLIED COMMUNICATIONS s.r.o., Kremeľská 2, 841 10 Bratislava/ do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Hlasovanie: za 5 z 5 prítomných

 

K bodu 3

Informácia o stave hlavných cykloturistických trás v Bratislave a ďalšie perspektívy ich

budovania

Písomnú a ústnu informáciu k danej problematike poskytla Ing. arch. Szabová.

Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie:

3.1 vzala informáciu na vedomie,

3.2 odporúča mestským častiam, aby vypracovali koncepciu rozvoja cyklotrás vo svojich mestských častiach v nadväznosti na  koncepciu rozvoja hlavných cyklotrás v Bratislave /koncepcia je zakotvená v smernom územnom pláne hlavného mesta/.

Hlasovanie: za 6 zo 6 prítomných

 

K bodu 4

Informácia o zimnej sezóne a príprava letnej sezóny v zariadeniach STARZ-u

Informáciu poskytla Ing. arch. Szabová, ktorá konštatovala, že v letnej sezóne budú chýbať prostriedky na energiu, prevádzku a modernizáciu.

Komisia po diskusii vzala informáciu na vedomie.

Hlasovanie: za 6 zo 6 prítomných

 

K bodu 5

Prerokovanie organizačno-technického a finančného zabezpečenia Turnaja 5-miest Budapešť – Viedeň – Bratislava – Ľubľana – Záhreb

Materiál bol predložený písomne a ďalšie informácie k nemu poskytol p. Valovič.

Komisia po diskusii vzala informáciu a vedomie.

Hlasovanie: za 6 zo 6 prítomných

 

K bodu 6

Rôzne

6.1 p. doc. Čaplovič informoval, že doposiaľ nebol navrhnutý za člena niektorej rady školy na ZUŠ alebo CVČ. Komisia prijala k danému nasledovné uznesenie:

6.1.1 odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť p. doc. Dušana Čaploviča za člena rady školy na ZUŠ na Topoľčianskej ulici č. 15 v Bratislave,

6.1.2 v návrhu kandidátky na členov RŠ , ktorá bude predložená na rokovanie MZ 28.4.2011, odporúča nahradiť Mgr. Elenu Polákovú, na jej vlastnú žiadosť,  v  rade školy pri CVČ na Štefánikovej ulici,  p. doc. Dušanom Čaplovičom.

Hlasovanie: za 6 zo 6 prítomných

 

Nastávajúce   rokovanie komisie je plánované na 25.5. 2011  o 15.00 h.

 

         Ing. Viera Kimerlingová, v.r.

                 predsedníčka komisie pre školstvo,

 vzdelávanie a šport MZ

 

Zapísal: PaedDr. Marián Valovič

tajomník komisie

 

V Bratislave 20.4.2011

 

 

 
 

 

Vyberáme

Kontakt

©
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, Tel: +421 2 5935 6111, E-mail: webmaster@bratislava.sk

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Autorské práva | Implementácia | Redakčný a publikačný systém | Prehlásenie o ochrane súkromia | Podmienky pre použitie | Prístupnost | Prihlásiť sa | Registrovať sa | VPN | VPN W7

Bratislava on line

  • Facebook
  • Flickr
  • I
  • RSS
  • Twitter