International

Google Translator

Vyhľadávanie 


 
 

Cesta: Titulka > Mesto a jeho správa > Zastupiteľstvo > Rokovací poriadok

 

Zápisnica zo zasadnutia dňa 23.6.2011

 

 
 

 

Program:

1. Kontrola zápisnice a uznesení a predstavenie nového predsedu komisie

2. Prerokovanie návrhu na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa dlhodobého

nájmu pozemku v Bratislave, k.ú. Dúbravka, parc. č. 1158/24, občianskemu združeniu

LIMBA so sídlom v Bratislave a prijatie stanoviska

3. Prerokovanie návrhu dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny Centra voľného času ESKO,

Chlumeckého 12, Bratislava a prijatie stanoviska

4. Prerokovanie pripomienky k návrhu VZN č. 2/2009 a prijatie stanoviska

5. Prerokovanie žiadosti CVČ OZ ŠK Vrakuňa o zaradenie do siete škôl a školských

zariadení MŠVVaŠ

6. Prerokovanie návrhu na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa

krátkodobého nájmu bazénov, ľadovej plochy a športovej haly na prevádzkach Správy

telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy a prijatie

stanoviska

7. Prerokovanie návrhu na schválenie dodatku č. 3 štatútu Peňažného fondu na podporu

rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave

8. Informácia o výsledkoch hospodárenia STARZ-u za rok 2010

9. Informácia o činnosti a nastávajúcich úlohách STARZ-u

10. Predstavenie činnosti denného detského centra "AKO DOMA“

11. Informácia o postupe schvaľovania nových členov rád škôl a školských zariadení, ktorých

je hlavné mesto SR Bratislava zriaďovateľom, na rokovaní MsZ dňa 26.5.2011.

12. Rôzne

Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15.00 h v zasadačke magistrátu č. 103, otvoril

a viedol ho predseda komisie Ing. Peter Lenč, ktorý na rokovaní privítal - vedúcu oddelenia

kultúry, školstva a športu magistrátu Mgr. Elenu Polákovú, vedúcu oddelenia nájmov Ing.

Ivettu Hahnovú a riaditeľa STARZ-u Ing. Jozefa Chynoranského. Ing. Viera Kimerlingová

poďakovala členom komisie za dovtedajšiu spoluprácu a v súvislosti s jej schválením za 1.

námestníčku primátora sa vzdala funkcie predsedníčky komisie.

K bodu 1

Kontrola zápisnice a uznesení

K zápisnici č. 5/2011 neboli pripomienky. Úlohy boli splnené.

K navrhnutému programu rokovania neboli pripomienky.

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

1.1 vzala informáciu o plnení úloh na vedomie,

1.2 schválila navrhnutý program rokovania.

Hlasovanie: za 8 z 8 prítomných

K bodu 2

Prerokovanie návrhu na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa

dlhodobého nájmu pozemku v Bratislave, k.ú. Dúbravka, parc. č. 1158/24, občianskemu

združeniu LIMBA so sídlom v Bratislave

K materiálu poskytla ústnu informáciu Ing. Hahnová.

Komisia po prerokovaní návrhu a diskusii prijala nasledovné uznesenie:

navrhuje stiahnuť materiál z rokovania mestského zastupiteľstva a vyžiadať si stanovisko

miestneho zastupiteľstva mestskej časti Dúbravka..

Hlasovanie: za 7 zo 7 prítomných

K bodu 3

Prerokovanie návrhu dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny Centra voľného času ESKO,

Chlumeckého 12, Bratislava a prijatie stanoviska

Komisia po prerokovaní návrhu a diskusii prijala nasledovné uznesenie:

odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh uznesenia v predloženom znení.

Hlasovanie: za 7 zo 7 prítomných

K bodu 4

Prerokovanie pripomienky k návrhu VZN č. 2/2009 a prijatie stanoviska

Komisia po prerokovaní pripomienky a diskusii prijala nasledovné uznesenie:

odporúča akceptovať pripomienku znížiť čiastočnú úhradu zo 4 % na 2 % študentom

stredných škôl a študentom vysokých škôl vo VZN č. 2/2009.

Hlasovanie: za 7 zo 7 prítomných

K bodu 5

Prerokovanie žiadosti CVČ OZ ŠK Vrakuňa o zaradenie do siete škôl a školských

zariadení MŠVVaŠ

Komisia po prerokovaní žiadosti a diskusii prijala nasledovné uznesenie:

odporúča zaradiť CVČ OZ ŠK Vrakuňa do siete škôl a školských zariadení Ministerstva

školstva, vedy, výskumu a športu SR za podmienky splnenia všeobecne záväzných právnych

predpisov.

Hlasovanie: za 6 zo 6 prítomných

K bodu 6

Prerokovanie návrhu na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa

krátkodobého nájmu bazénov, ľadovej plochy a športovej haly na prevádzkach Správy

telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy

Komisia po prekovaní návrhu a diskusii prijala nasledovné uznesenie:

odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh uznesenia v predloženom znení.

Hlasovanie: za 6 zo 6 prítomných

K bodu 7

Prerokovanie návrhu na schválenie dodatku č. 3 štatútu Peňažného fondu na podporu

rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave

Komisia po prerokovaní návrhu a diskusii prijala nasledovné uznesenie:

odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh uznesenia v predloženom znení.

Hlasovanie: za 7 zo 7 prítomných

K bodu 8

Informácia o výsledkoch hospodárenia STARZ-u za rok 2010

Materiál bol predložený písomne a ústnu informáciu k nemu poskytol Ing. Chynoranský.

Komisia po prerokovaní informácie a diskusii ju vzala na vedomie.

Hlasovanie: za 7 zo 7 prítomných

K bodu 9

Informácia o činnosti a nastávajúcich úlohách STARZ-u

Materiál bol predložený písomne a ústnu informáciu k nemu poskytol Ing. Chynoranský.

Komisia po prerokovaní informácie a diskusii prijala nasledovné uznesenie:

9.1 vzala informáciu na vedomie,

9.2 poďakovala STARZ-u za organizačné zabezpečenie MS v hokeji 2011 a ďalších podujatí

Hlasovanie: za 7 zo 7 prítomných

K bodu 10

Predstavenie činnosti denného detského centra "AKO DOMA“

Detské centrum predstavil predseda komisie Ing. Lenč

Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie:

10.1 vzala informáciu na vedomie

10.2 podporí stanovisko prenájmu úradného priestoru

Hlasovanie: za 6 zo 6 prítomných

K bodu 11

Informácia o postupe schvaľovania nových členov rád škôl a školských zariadení,

ktorých je hlavné mesto SR Bratislava zriaďovateľom, na rokovaní MsZ dňa 26.5.2011.

Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie:

11.1 vzala informáciu na vedomie,

11.2 uložila tajomníkovi komisie rokovať s dotknutými osobami vo veci odstránenia

nezrovnalostí uznesenia a informovať členov komisie o výsledkoch rokovaní.

Hlasovanie: za 5 z 5 prítomných

K bodu 12

Rôzne

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali účasťou na otváracích ceremoniáloch

jednotlivých športových súťaží Turnaja 5-miest.

Nastávajúce rokovanie komisie je plánované na 22.9. 2011 o 15.00 h.

Ing. Peter Lenč, v.r.

predseda komisie pre školstvo,

vzdelávanie a šport MZ

Zapísal: PaedDr. Marián Valovič

tajomník komisie

V Bratislave 23.6.2011

 
 

 

Vyberáme

Kontakt

©
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, Tel: +421 2 5935 6111, E-mail: webmaster@bratislava.sk

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Autorské práva | Implementácia | Redakčný a publikačný systém | Prehlásenie o ochrane súkromia | Podmienky pre použitie | Prístupnost | Prihlásiť sa | Registrovať sa | VPN | VPN W7

Bratislava on line

  • Facebook
  • Flickr
  • I
  • RSS
  • Twitter