Uznesenie 366/2023

Návrh Zmluvy o službách vo verejnom záujme v mestskej doprave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
Zmluvu o službách vo verejnom záujme v mestskej doprave medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a Dopravným podnikom Bratislava, so sídlom Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, ktorej predmetom je úprava zmluvných vzťahov pri zabezpečovaní pravidelnej verejnej mestskej dopravy na roky 2024 – 2033.