Uznesenie 369/2023

Návrh na uzatvorenie dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Generálneho investora Bratislavy a návrh na schválenie prevodu správy nehnuteľností v Bratislave, do správy príspevkovej organizácie Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislava

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje
1. uzatvorenie dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Generálneho investora Bratislavy, so sídlom Záporožská 5, Bratislava, IČO 00698393, ktorého predmetom je Súpis nehnuteľného majetku zvereného zriaďovateľom Generálnemu investorovi Bratislavy vrátane jeho finančného vymedzenia, ktorý bude uvedený v Prílohe č. 1 ku zriaďovacej listine, 
2. podľa § 6a ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa článku 85 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v súčinnosti s § 6 ods. 4 písm. b) Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schválených uznesením č. 1297/2022 zo dňa 23. 06. 2022 Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy prevod správy majetku vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy špecifikovaných nasledovne: 
  • Hradbový a parkánový múr spolu s chodníkmi medzi hradbami, schodmi, rozhľadňou, baštami (vežami), terasami, balkónom, svetlíkom a metalurgickou pecou, nezapísaný na liste vlastníctva, ktorý sa nachádzajú pozdĺž Staromestskej ulice na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 449, 431, 21421, 21419, 462, 460/2, 23097/6, 460/7, 424/2, 437/9, 443/2, 444, 456, k. ú. Staré Mesto a na časti pozemku registra „E“ KN parc. č. 21422 k. ú. Staré Mesto. 
  • Hradný vrch, bez zápisu na liste vlastníctva, pozostávajúci z nasledovných objektov, oporný múr situovaný na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 1064/1, 1064/3, 1064/6, 1064/12, 662/11 k. ú. Staré Mesto, chodník s oporným múrom situovaný na pozemku registra „C“ KN parc. č. 21452/1, k. ú. Staré Mesto, chodník s oporným múrom, schodiskom situovaný na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 662/3, 800/1, 830/3, 835/1, chodník, situovaný na pozemku parc. č. 877, 880, 881, 883, 884 k. ú. Staré Mesto, príjazdová cesta k hradu situovaná na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 878, 879 k. ú. Staré Mesto, chodník oporný múr (hradby) situovaný na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 21421, 449 k. ú. Staré Mesto, hradby, schodisko situované na pozemku registra „C“ KN parc. č. 431 k. ú. Staré Mesto, chodník, schodisko situovaný na pozemku registra „C“ KN parc. č. 21419 k. ú. Staré Mesto. 
  • Parčík Svoradova vybudovaný na streche podzemnej požiarnej nádrže, bez zápisu na liste vlastníctva, situovaný na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 691/3, 691/8 k. ú. Staré Mesto. 
  • Zámocké schody, bez zápisu na liste vlastníctva, nachádzajúce sa na ulici Zámocké schody, situované na pozemku registra „C“ KN parc. č. 21435 k. ú. Staré Mesto. 
  • Mikulášske schody, bez zápisu na liste vlastníctva, nachádzajúce sa na Mikulášskej ulici, situované na pozemku registra „C“ KN parc. č. 661/3 k. ú. Staré Mesto. 
  • Fontány, bez zápisu na liste vlastníctva, špecifikované ako 
Fontána Zuzka – akt ženy, Karadžičova, pozemky registra „E“ KN parc. č. 10162, 10161, k. ú. Staré Mesto,
Fontána Radosť zo života, Prezidentská záhrada, pozemok registra „C“ KN parc. č. 7721/7, k. ú. Staré Mesto,
Fontána Námestie Martina Benku, pozemky registra „C“ KN parc. č. 10215/2, 10211/1, k. ú. Staré Mesto,
Fontána Žena s krčahom, Františkánske námestie, pozemok registra „C“ KN parc. č. 7776/5 k. ú. Staré Mesto,
Fontána Družba, Námestie slobody, pozemok registra „C“ KN parc. č. 21397, k. ú. Staré Mesto,
Fontána Marta, Záhradnícka ulica, pozemok registra „E“ KN parc. č. 21898, k. ú. Staré Mesto,
Fontána Nataša, Záhradníka ulica, pozemok registra „E“ KN parc. č. 21897, k. ú. Staré Mesto,
Fontána Poézia „Marína“, Šafárikovo námestie, pozemok registra „C“ KN parc. č. 8898/6, k. ú. Staré Mesto,
Fontána Planéta mieru, Hodžovo námestie, pozemky registra „E“ KN parc. č. 21551, 21550, 8313/2, k. ú. Staré Mesto,
Pitná fontánka, Námestie nežnej revolúcie (Námestie SNP), pozemok registra „C“ KN parc. č. 21335/10, k. ú. Staré Mesto,
Pitná fontánka I., Hviezdoslavovo námestie, pozemok registra „C“ KN parc. č. 21378/1, k. ú. Staré Mesto,
Pitná fontánka II., Hviezdoslavovo námestie, pozemok registra „C“ KN parc. č. 21378/1, k. ú. Staré Mesto,
Studňa, Primaciálne námestie, pozemok registra „C“ KN parc. č. 21404/2, k. ú. Staré Mesto,
Fontána Puk lipy, ulica Ivana Horvátha, pozemok registra „C“ KN parc. č. 1236/9, k. ú. Ružinov,
Fontána Mária, Bachova ulica, pozemok registra „C“ KN parc. č. 1197/97, k. ú. Ružinov,
Fontána Vejárová, Ružinovská ulica, pozemok registra „C“ KN parc. č. 15568/28, k. ú. Ružinov,
Fontána Závojová, Ružinovská ulica, pozemok registra „C“ KN parc. č. 15568/29, k. ú. Ružinov,
Fontána Vodná ruža, ulica V. Figuša-Bystrého, pozemok registra „C“ KN parc. č. 1361/37, k. ú. Ružinov,
Fontána Kozmický kameň, ul. Dr. V. Clementisa, pozemok registra „C“ KN parc. č. 15673/21, k. ú Ružinov,
Fontána Uránový kameň, Uránová ulica, pozemok registra „C“ KN parc. č. 15676/12, k. ú. Ružinov,
Fontána Plastika s raketou, Kvačalova ulica, pozemok registra „C“ KN parc. č. 10104/3, k. ú. Nové Mesto,
Fontána Mozaiková, Rezedová ulica, pozemok registra „C“ KN parc. č. 994/4, Ružinov,
Fontána Pre Zuzanu, Kupeckého ulica, pozemok registra „C“ KN parc. č. 10497/28, k. ú. Nové Mesto,
Fontána Technická, Ľudové námestie, pozemok registra „C“ KN parc. č. 22840/4, k. ú. Nové Mesto,
Fontána Vlna, Pekná cesta, pozemok registra „C“ KN parc. č. 17362/4, k. ú. Rača a pozemok registra „E“ KN parc. č. 17364, k. ú. Rača,
Fontána Rozprávka, Plickova ulica, pozemok registra „C“ KN parc. č. 1007/112, k. ú. Rača,
Fontána Kozmická, Jurkovičova ulica, pozemok registra „C“ KN parc. č. 891/76, k. ú. Rača a pozemok registra „E“ KN parc. č. 808/1, k. ú. Rača,
Fontána Rodina (Hríby), Karloveská ulica, pozemok registra „C“ KN parc. č. 1152/2, k. ú. Karlova Ves,
Fontána Technická, Jurigovo námestie, pozemky registra „C“ KN parc. č. 1160/4, 1160/33, k. ú. Karlova Ves,
Fontána Technická, Borská ulica, pozemok registra „C“ KN parc. č. 11/2, k. ú. Karlova Ves,
Fontána Technická, Batkova ulica, pozemok registra „C“ KN parc. č. 2896/2, k. ú. Dúbravka,
Fontána Plastika kvetu, Ožvoldíkova ulica, pozemok registra „C“ KN parc. č. 1252/2, k. ú. Dúbravka,
Pitná fontánka, Župné námestie, pozemok registra „C“ KN parc. č. 21440/2, k. ú. Staré Mesto,
Studňa, Župné námestie, pozemok registra „C“ KN parc. č. 21440/2, k. ú. Staré Mesto,
Strážna búdka s Pitnou fontánkou, Hlavné námestie, pozemok registra „C“ KN parc. č. 21399, k. ú. Staré Mesto,
Fontána Milenci, Dulovo námestie, pozemok registra „C“ KN parc. č. 21873/1,2, k. ú. Nové Mesto,
Fontána, pred Avionom, Americké námestie, pozemok registra „C“ KN parc. č. 21902/1, k. ú. Staré Mesto,
Fontána Kvet, Halkova ulica, pozemok registra „C“ KN parc. č. 12203/7, k. ú. Nové Mesto,
Fontána Technická, Novackého ulica, pozemok registra „C“ KN parc. č. 1371/2, k. ú. Karlova Ves,
Fontána Dievča so srnkou, Hviezdoslavovo námestie, pozemok registra „C“ KN parc. č. 21378/2, k. ú. Staré Mesto,
Fontánka Pitná, Palffyovská-Panská 19, pozemok registra „C“ KN parc. č. 300, k. ú. Staré Mesto,
Fontána Pitná, Palugyaova studňa, Zelená 1, pozemok registra „C“ KN parc. č. 392/6, k. ú. Staré Mesto,
Fontána Pitná, Putto s rybou, Biela 6, pozemok registra „C“ KN parc. č. 21, k. ú. Staré Mesto,
Fontána Pitná, U červeného raka, Michalská 26, pozemok registra „C“ KN parc. č. 54, k. ú. Staré Mesto,
Fontána Pitná Váza, Nádvorie Sv. Jána Nepomuckého, Laurinská, pozemok registra „C“ KN parc. č. 2, k. ú. Staré Mesto,
Fontána S figúrou leva, Námestie Nežnej revolúcie (Námestie SNP), pozemok registra „C“ KN parc. č. 21335/24, k. ú. Staré Mesto,
Fontána Tritón a nymfa, Mirbachov palác, pozemok registra „C“ KN parc. č. 43/2, k. ú. Staré Mesto,
Fontána cikacia, Uršulínska 6, pozemok registra „C“ KN parc. č. 3, k. ú. Staré Mesto,
Ganymedova fontána, Hviezdoslavovo námestie, pozemok registra „C“ KN parc. č. 21382, k. ú. Staré Mesto,
Kačacia fontána, Šafárikovo námestie, pozemok registra „C“ KN parc. č. 889/6, k. ú. Staré Mesto,
Maximiliánova (Rolandova) fontána, Hlavné námestie, pozemok registra „C“ KN parc. č. 21400, k. ú. Staré Mesto,
Studňa U červeného raka, Michalská 26, pozemok registra „C“ KN parc. č. 46, k. ú. Staré Mesto, 
Pozemky registra „C“ KN
parc. č. 1064/1 – ostatná plocha vo výmere 19210 m², k. ú. Staré Mesto, LV č. 1656,
parc. č. 1064/3 – ostatná plocha vo výmere 64 m², k. ú. Staré Mesto, LV č. 1656,
parc. č. 1064/6 – ostatná plocha vo výmere 50 m², k. ú. Staré Mesto, LV č. 1656,
parc. č. 1064/12 – ostatná plocha vo výmere 16 m², k. ú. Staré Mesto, LV č. 1656,
parc. č. 691/3 – ostatná plocha vo výmere 796 m², k. ú. Staré Mesto, LV č. 1656,
parc. č. 691/8 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 214 m², k. ú. Staré Mesto, LV č. 1656,
parc. č. 21452/1 – ostatná plocha vo výmere 1122 m², k. ú. Staré Mesto, LV č. 1656,
parc. č. 662/3 – záhrada vo výmere 14762 m², k. ú. Staré Mesto, LV č. 1656,
parc. č. 662/11 – záhrada vo výmere 1313 m², k. ú. Staré Mesto, LV č. 1656,
parc. č. 800/1 – ostatná plocha vo výmere 10236 m², k. ú. Staré Mesto, LV č. 1656,
parc. č. 830/3 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1026 m², k. ú. Staré Mesto, LV č. 1656,
parc. č. 835/1 – ostatná plocha vo výmere 6067 m², k. ú. Staré Mesto, LV č. 1656,
parc. č. 877 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 465 m², k. ú. Staré Mesto, LV č. 1656,
parc. č. 878 – záhrada vo výmere 373 m², k. ú. Staré Mesto, LV č. 1656,
parc. č. 879 – ostatná plocha vo výmere 1228 m², k. ú. Staré Mesto, LV č. 1656,
parc. č. 880 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 144 m², k. ú. Staré Mesto, LV č. 1656,
parc. č. 881 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 163 m², k. ú. Staré Mesto, LV č. 1656,
parc. č. 883 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 85 m², k. ú. Staré Mesto, LV č. 1656,
parc. č. 884 – záhrada vo výmere 142 m², k. ú. Staré Mesto, LV č. 1656,
parc. č. 21421 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 219 m², k. ú. Staré Mesto, LV č. 1656,
parc. č. 449 – záhrada vo výmere 292 m², k. ú. Staré Mesto, LV č. 1656,
parc. č. 431 – ostatná plocha vo výmere 351 m², k. ú. Staré Mesto, LV č. 1656,
parc. č. 21419 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 136 m², k. ú. Staré Mesto, LV č. 1656,
v celkovej hodnote 4 272 124,31 Eur, zo správy Generálneho investora Bratislavy, so sídlom Záporožská 5, Bratislava, IČO 00698393 do správy príspevkovej organizácie Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, so sídlom Šafárikovo námestie 3, Bratislava, IČO 17330190, za účelom poskytovania a zabezpečovania všetkej činnosti súvisiacej s udržiavaním, pamiatkovou obnovou a prevádzkou objektov, drobných stavieb a nehnuteľností v Bratislave tvoriacich predmet prevodu správy a uzatvorenie zmluvy o prevode správy č. 24880...2023, 

​s podmienkami:

2.1 Nedôjde k predaju predmetu prevodu správy zo strany príspevkovej organizácie Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislava v prospech tretích osôb.
2.2 V prípade, ak príspevková organizácia Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislava prestane predmet prevodu správy užívať na uvedené účely, je povinná predmet prevodu správy v lehote 60 dní vrátiť do priamej správy hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave.
2.3 Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku bude príspevkovou organizáciou Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy podpísaná do 01. 02. 2024, inak uznesenie stratí platnosť.
B. žiadaprimátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
aby zabezpečil
1. Podpísanie Dodatku č.3 k zriaďovacej listine Generálneho investora Bratislavy
2. Podpísanie Zmluvy o prevode správy.