Uznesenie 384/2023

Aktualizácia „Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy“

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje
aktualizovaný Celomestský zoznam pamätihodností hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
B. ukladáriaditeľovi Mestského ústavu ochrany pamiatok
​uverejniť aktualizovaný Celomestský zoznam pamätihodností hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na webovej stránke organizácie.
T: 31.12.2023