Uznesenie 364/2023

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2023

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2023 nasledovne:

1.    zníženie bežných príjmov o 12 991 450,00 eur,
2.    zníženie kapitálových príjmov o 42 773 678,00 eur,
3.    zníženie príjmových finančných operácií o 1 992 320,00 eur,
4.    zníženie bežných výdavkov o 13 100 177,00 eur,
5.    zníženie kapitálových výdavkov o 44 657 271,00 eur.