Uznesenie 367/2023

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o nájme bytov

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o nájme bytov.