Uznesenie 379/2023

Správa o výsledkoch kontroly vykonanej mestskou kontrolórkou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a jej útvarom

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
správu o výsledkoch kontroly vykonanej mestskou kontrolórkou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a jej útvarom.