Uznesenie 385/2023

Návrh na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam na Obchodnej ulici č. 29 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Obchodná 29, do vlastníctva Eriky Homzovej a Ľubici Demovej.

Podľa ustanovenia § 141 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov uzatvorenie dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, ktorou sa zruší podielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnostiam v k. ú. Staré Mesto, zapísaných na LV č. 4191 a príde k nasledovnému vyporiadaniu:
hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava sa stane vlastníkom:
bytu č. 1,  1.poschodie (2.NP) vo výmere 99,68 m², nachádzajúceho sa v stavbe so súpis. č. 555, v podiele 1/1 k celku, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu prislúchajúcich k bytu o veľkosti podielu 9968/72026 k celku, spoluvlastníckeho podielu na zastavaných a priľahlých pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 8383/5, 8383/7, 8383/10, k. ú. Staré Mesto, v podiele 9968/72026 k celku, 
bytu č. 2,  1.poschodie (2.NP) vo výmere 87,40 m², nachádzajúceho sa v stavbe so súpis. č. 555, v podiele 1/1 k celku, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu prislúchajúcich k bytu o veľkosti podielu 8740/72026 k celku, spoluvlastníckeho podielu na zastavaných a priľahlých pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 8383/5, 8383/7, 8383/10, k. ú. Staré Mesto, v podiele 8740/72026 k celku,
bytu č. 3, 2.poschodie (3.NP) a 3. ustúpené poschodie (4.NP) vo výmere 139,24 m², nachádzajúceho sa v stavbe so súpis. č. 555, v podiele 1/1 k celku, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu prislúchajúcich k bytu o veľkosti podielu 13924/72026 k celku, spoluvlastníckeho podielu na zastavaných a priľahlých pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 8383/5, 8383/7, 8383/10, k. ú. Staré Mesto, v podiele 13924/72026 k celku, 
nebytového priestoru č. 1, 1.poschodie (1.NP) a suterén (1.PP), forma využitia administratívny priestor,  vo výmere 234,40 m², nachádzajúceho sa v stavbe so súpis. č. 555, v podiele 1/1 k celku, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu prislúchajúcich k nebytovému  priestoru o veľkosti podielu 23440/72026 k celku, spoluvlastníckeho podielu na zastavaných a priľahlých pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 8383/5, 8383/7, 8383/10, k. ú. Staré Mesto, v podiele 23440/72026 k celku,
nebytového priestoru č. 2, prízemie (1.NP) a suterén (1.PP), forma využitia obchod, vo výmere 43,84 m², nachádzajúceho sa v stavbe so súpis. č. 555, v podiele 1/1 k celku, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu prislúchajúcich k nebytovému priestoru o veľkosti podielu 4384/72026 k celku, spoluvlastníckeho podielu na zastavaných a priľahlých pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 8383/5, 8383/7, 8383/10, k. ú. Staré Mesto, v podiele 4384/72026 k celku, 
nebytového priestoru č. 3, prízemie (1.NP), forma využitia sklad, vo výmere 31,57 m², nachádzajúceho sa v stavbe so súpis. č. 555, v podiele 1/1 k celku, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu prislúchajúcich k nebytovému  priestoru o veľkosti podielu 3157/72026 k celku, spoluvlastníckeho podielu na zastavaných a priľahlých pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 8383/5, 8383/7, 8383/10, k. ú. Staré Mesto, v podiele 3157/72026 k celku,
stavby so súpis. č. 7377, situovanej na pozemku parc. č. 8383/9, druh stavby 10 – rodinný dom, v podiele 1/1 k celku,
pozemku registra „C“ KN parc. č. 8383/8 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 160 m², k. ú. Staré Mesto, využívaný ako dvor, v podiele 1/1 k celku, 
pozemku registra „C“ KN parc. č. 8383/9 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 129 m², k. ú. Staré Mesto, zastavaný stavbou so súpis. č. 7377, v podiele 1/1 k celku,
pozemku registra „C“ KN parc. č. 8383/6 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 174 m², k. ú. Staré Mesto, využívaný ako dvor, v podiele 1/1 k celku.
 
Erika Homzová, rod. Sýkorová, bytom Jesenského 19, 900 27 Bernolákovo, sa stane vlastníčkou:
bytu č. 4, 2.poschodie (3.NP) vo výmere 84,13 m², nachádzajúceho sa v stavbe so súpis. č. 555, v podiele 1/2 k celku, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu prislúchajúcich k bytu o veľkosti podielu 8413/72026 k celku a spoluvlastníckeho podielu na zastavaných a priľahlých pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 8383/5, 8383/7, 8383/10, k. ú. Staré Mesto, v podiele 8413/72026 k celku.  
Ľubica Demová, rod. Sýkorová, bytom Školská 21, 900 24 Veľký Biel sa stane vlastníčkou:
bytu č. 4, 2.poschodie (3.NP) vo výmere 84,13 m², nachádzajúceho sa v stavbe so súpis. č. 555, v podiele  1/2 k celku, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu prislúchajúcich k bytu o veľkosti podielu 8413/72026 k celku, a spoluvlastníckeho podielu na zastavaných a priľahlých pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 8383/5, 8383/7, 8383/10, k. ú. Staré Mesto, v podiele 8413/72026 k celku.

s podmienkami:

1.1 Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam bude zmluvnými stranami podpísaná do 20 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že dohoda nebude v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
1.2 Výšku finančného vyrovnania v sume 143 113,14 eur uhradí hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava v prospech spoluvlastníčok Eriky Homzovej a Ľubici Demovej, každej z nich vo výške jednej polovice, v lehote najneskôr do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zápise práv vyplývajúcich z dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva do údajov katastra nehnuteľností.