Uznesenie 381/2023

Návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o združení č. 1/1996, ktorej účelom je združenie finančných prostriedkov na výkon vybraných činnosti veterinárnej asanácie na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
dodatok č. 2 k Zmluve o združení č. 1/1996, ktorej účelom je združenie finančných prostriedkov na výkon vybraných činnosti veterinárnej asanácie na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.