Uznesenie 383/2023

Návrh na menovanie zástupcov za zriaďovateľa do rady školy pri Základnej umeleckej škole Istrijská a pri Základnej umeleckej škole Miloša Ruppeldta Panenská v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
zánik členstva v rade školy pri Základnej umeleckej škole Istrijská v Bratislave Dáriusovi Krajčírovi, Mgr. Jozefovi Špačkovi, Ing. Jánovi Žatkovi a Otovi Gregorovi, z dôvodu skončenia funkčného obdobia tejto rady školy k dátumu ustanovenia novej rady školy.
B. odvoláva
​PhDr. Žofiu Halmovú z rady školy pri Základnej umeleckej škole Miloša Ruppeldta Panenská v Bratislave, z dôvodu ukončenia jej pracovného pomeru na Magistráte hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava.
C. menuje
1. Dáriusa Krajčíra, poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného  mesta Slovenskej republiky Bratislava, Mgr. Jozefa Špačka, zamestnanca Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, Mgr., Bc. Martina Čoreja, zástupcu za mestskú časť Bratislava-Devínska Nová Ves a Ota Gregora, zástupcu na návrh riaditeľa Základnej umeleckej školy Istrijská v Bratislave, do rady školy pri Základnej umeleckej škole Istrijská v Bratislave,
2. Ing. Zuzanu Deákovú, zamestnankyňu Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, do rady školy pri Základnej umeleckej škole Miloša Ruppeldta Panenská v Bratislave.