Uznesenie 378/2023

Správa o fungovaní projektu dostupného bývania so sociálnou podporou

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
správu o fungovaní Projektu dostupného bývania so sociálnou podporou.