Uznesenie 377/2023

Návrh na prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie organizácii Depaul Slovensko, n.o. na nízkoprahovú nocľaháreň Sv. Vincenta de Paul

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
žiadosť o poskytnutie dotácie organizácii Depaul Slovensko, n.o. na nízkoprahovú nocľaháreň Sv. Vincenta de Paul v plnej výške 25 000,00 eur.