Uznesenie 376/2023

Návrh na prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie organizácii Depaul Slovensko, n.o. na útulok a nízkoprahové zariadenie opatrovateľskej služby Sv. Lujzy de Marillac

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
návrh na prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie organizácii Depaul Slovensko, n.o. na nízkoprahový útulok a zariadenie opatrovateľskej služby Sv. Lujzy de Marillac v plnej výške 25 000,00 eur.