Uznesenie 375/2023

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove seniorov ARCHA

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9aa ods. 2 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojení s § 10 ods. 11 písm. d) a ods. 12 Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 342/2023 zo dňa 26. 10. 2023, nájom nebytových priestorov vo výmere 164,53 m², nachádzajúcich sa v stavbe so súpis. č. 7688, na Rozvodnej 25 v Bratislave v k. ú. Vinohrady, postavenej na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 5620/35, parc. č. 5620/36, parc. č. 5620/67, parc. č. 5620/68, parc. č. 5620/69, parc. č. 5620/70, parc. č. 5620/71 a parc. č. 5620/104, zapísanej na LV č. 2212, s víťazom verejného obstarávania na dodávateľa stravy pre Domov seniorov ARCHA, zrealizovaného v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov, a to za účelom prevádzkovania kuchyne pre prípravu a výdaj stravy pre obyvateľov a zamestnancov Domova seniorov ARCHA, na dobu nájmu 3 rokov odo dňa účinnosti Koncesnej zmluvy na poskytovanie služieb, za nájomné vo výške 6,00 eur/m²/ mesiac t. z. 987,18 eur/mesiac a nájom za hnuteľný majetok vo výške 103,02 eur/mesiac.